Home / Nieuws & Blogs / Overzicht wet- en regelgeving

Overzicht wet- en regelgeving

| 9 mei 2023

Wet- en regelgeving verandert constant, daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. In deze blog geven we een update over de recente ontwikkelingen van de afgelopen tijd. 

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Op 9 december 2022 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorstel voor de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens het kabinet hebben Nederlandse bedrijven hun digitale weerbaarheid nog te vaak niet op orde. Het wetsvoorstel moet deze weerbaarheid vergroten. Op grond van bestaande wetgeving, waaronder de Wet bescherming netwerk- en informatiesystemen (“Wbni”) worden op dit moment alleen vitale bedrijven en digitale dienstverleners door de overheid geïnformeerd over cyberkwetsbaarheden, -dreigingen en -incidenten. Met de invoering van de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven moet er ook informatie gedeeld kunnen worden met (en advies gegeven kunnen worden aan) niet-vitale bedrijven. Daarnaast moet het wetsvoorstel samenwerkingsverbanden tussen bedrijven bevorderen op het gebied van digitale veiligheid.

Wet publiek toezicht en handhaving onlinetussenhandelsdiensten

Op 22 december 2022 is het voorstel voor de Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ingediend bij de Tweede Kamer. Al in 2019 werd in Europa de Platform-to-Business Verordening (2019/1150) aangenomen. Deze verordening moet ondernemers die producten of diensten aanbieden aan consumenten via online platforms (denk aan Amazon.com) beter beschermen. De verordening verplicht lidstaten tot adequate en doeltreffende handhaving. Om dit te realiseren wordt via dit wetsvoorstel het toezicht op naleving bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) belegd.

Besluit prijsaanduiding producten 

Op 1 januari 2023 is een gewijzigde versie van het Besluit prijsaanduiding producten in werking getreden. De wijziging introduceert nieuwe regels voor het presenteren van kortingen om misleiding te voorkomen. Op grond van het besluit moet een handelaar bij het aankondigen van een prijsvermindering de laagste verkoopprijs laten zien die hij de afgelopen 30 dagen heeft gehanteerd. Op die manier moet worden voorkomen dat een handelaar tijdelijk de prijs van een product of dienst verhoogt om daarna (onterecht) een kortingsprijs te kunnen presenteren. De wijziging vloeit voort uit de eerder in werking getreden Moderniseringsrichtlijn (2019/2161) van de Europese Unie.

Herziene Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn 

Op 16 januari 2023 is de herziene Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (“NIB2”) in werking getreden. De richtlijn heeft een breder toepassingsbereik dan zijn voorganger. Naast de sectoren die al onder de oorspronkelijke richtlijn vielen, gaat NIB2 onder meer gelden voor post- en koeriersdiensten, partijen die actief zijn in afvalstoffenbeheer en de levensmiddelenindustrie. Afhankelijk van de omvang van de organisatie kunnen bedrijven worden aangemerkt als ‘essentiële’ of ‘belangrijke’ entiteit. Waar essentiële entiteiten onder doorlopend toezicht staan, wordt op belangrijke entiteiten alleen achteraf toezicht gehouden. Ook de beveiligings- en rapportageverplichtingen worden onder NIB2 aangescherpt. Bij overtreding kunnen voortaan administratieve boetes worden opgelegd tot 10 miljoen euro of 2 procent van de totale wereldwijde omzet.

Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Op 10 februari 2023 is de Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is bedoeld om het burgerlijk procesrecht technisch te vereenvoudigen. Op dit moment bestaat van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”) één versie voor verplicht elektronisch procederen bij de Hoge Raad en één versie voor alle andere gerechten. Via het wetsvoorstel worden de bepalingen voor het verplicht elektronisch procederen bij de Hoge Raad ondergebracht in de titel over cassatie van de versie van Rv die geldt voor alle andere gerechten. Daarnaast worden er verschillende aanpassingen gemaakt in de gehanteerde terminologie in wet- en regelgeving die met Rv samenhangt.

Verordening Gigabitinfrastructuur

Op 23 februari 2023 heeft de Europese Commissie de Verordening Gigabitinfrastructuur voorgesteld. Het voorstel moet de kosten en drempels voor het uitrollen van nieuwe (telecommunicatie)netwerken met hoge netwerkcapaciteit verlagen, om aan de toenemende connectiviteitsbehoefte in de Europese Unie tegemoet te komen. Om dit te bewerkstelligen voorziet de verordening onder andere in maatregelen om de toegang tot bestaande infrastructuur te bevorderen. Ook worden de regels rondom het aanvragen van vergunningen voor de aanleg van het netwerk aangepast om de doorlooptijd te verkorten. Daarnaast worden er onder andere nieuwe informatievoorzieningen geïntroduceerd, zodat marktpartijen makkelijker in kaart kunnen brengen welke netwerkinfrastructuur er al aanwezig is en/of gepland staat om te worden aangelegd. Met de invoering van de verordening zal de huidige richtlijn over dit onderwerp (2016/61) komen te vervallen.

Verordening markten in cryptoactiva

Op 20 april heeft het Europees Parlement ingestemd met de Verordening markten in cryptoactiva (Markets in Crypto Assets Regulation, hierna “MiCA”). De verordening voorziet in nieuwe regels voor crypto en daarmee samenhangende dienstverlening. Cryptoactiva en daaraan gerelateerde diensten vielen voorheen vaak buiten het kader van het financieel toezichtrecht, waardoor regels rondom beleggers- en consumentenbescherming en marktintegriteit niet van toepassing waren. Met deze nieuwe verordening moet daar verandering in komen. MiCA bevat zowel regels voor de primaire markt als voor de secundaire markt in crypto. Ook bevat de verordening regels voor zogeheten cryptoactivadiensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanbieders van handelsplatforms.

Verordening geldovermakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva

Op 20 april heeft het Europees Parlement ingestemd met de Verordening geldovermakingen van geld en van bepaalde cryptoactiva (Transfer of Funds Regulation, hierna “TFR”). De verordening is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Om dit te realiseren gaan er voor cryptodienstverleners nieuwe Know Your Customer (KYC) verplichtingen gelden. Bedrijven die onder de verordening vallen, zullen ook informatie over de verzender en begunstigde van een cryptotransactie moeten gaan uitwisselen. De transacties moeten daarnaast proactief gemonitord worden. Verdachte transacties moeten gemeld worden bij de toezichthoudende autoriteiten. 

Ben je benieuwd naar de rechtspraak van de afgelopen tijd? Bekijk dan onze jurisprudentieblogs: