Home / Nieuws & Blogs / Een bevel van een overheidsinstantie, wat nu?

Een bevel van een overheidsinstantie, wat nu?

| 16 juli 2014

De meeste hosters weten wel dat zij verplicht zijn mee te werken aan bevelen van Justitie en politie. Maar naast politie of justitie kunnen ook andere instanties, zoals een gemeente, u om inlichtingen verzoeken. Zij kunnen u vragen om inzage in gegevens en bescheiden of om het afgeven van wachtwoorden. Ook hieraan bent u verplicht mee te werken.Niet alleen de politie heeft opsporingsbevoegdheden. Voor de naleving van allerlei wetgeving zijn aparte toezichthouders aangewezen. Zo zijn er ambtenaren belast met naleving van de Woningwet of de Wet milieubeheer. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben zij bestuursrechtelijke bevoegdheden tot handhaving. Zo kan een toezichthouder van iedereen inlichtingen vorderen of inzage vorderen in zakelijke “gegevens en bescheiden”, ook elektronischd. De toezichthouder is daarbij bevoegd tot het maken van kopieën van de gegevens en bescheiden. Overigens hebben niet alle toezichthouders dezelfde bevoegdheden, soms zijn de bevoegdheden beperkt in de wetgeving waarin zij als toezichthouder aangewezen zijn.Als u een verzoek of vordering van een toezichthouder ontvangt, moet u alle redelijke medewerking verlenen die de toezichthouder kan vorderen. Deze medewerkingsplicht is heel ruim en kan van alles omvatten: van het binnenlaten van de ambtenaar tot het verschaffen van kopieën van bestanden of het verstrekken van wachtwoorden. Weigering van medewerking is een strafbaar feit. Ook kan er in bepaalde gevallen bestuursdwang worden toegepast of een bestuurlijke boete worden opgelegd. Aan een (redelijke) vordering van een gemeenteambtenaar of andere toezichthouder moet u dus zeker voldoen.Uiteraard dient u zich er wel van te vergewissen dat u echt met een toezichthouder te maken heeft. U kunt daartoe vragen om een legitimatiebewijs van de toezichthouder. De toezichthouder is namelijk verplicht om een legitimatiebewijs bij zich te dragen waarop zijn foto, zijn naam en hoedanigheid staan. Hij dient deze op verzoek aan u te tonen. Evenzo moet de ambtenaar onderbouwen dat zijn verzoek terecht is en op de wet is gebaseerd.