Home / Nieuws & Blogs / Nebula op de schop! Continuïteit software dus geregeld?

Nebula op de schop! Continuïteit software dus geregeld?

| 23 juli 2014
style="line-height: 13.5pt"> style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">Op grond van het href="http://www.boek9.nl/files/2006/IEPT20061103_HR_Nebula.pdf">Nebula-arrest van 2006 kon de conclusie getrokken worden dat de curator mag besluiten afspraken uit een overeenkomst niet na te komen, óók als hij niets hoeft te doen om de afspraken wel na te komen. Wat maakt dat uit? Nou dat maakt uit want dat zou tot gevolg kunnen hebben dat een curator van een failliete softwareleverancier ook het recht heeft om uw gebruiksrecht in te trekken. En dan? Dan maakt u, als u toch gebruik maakt van de software, inbreuk op het auteursrecht dat rust op die software. De reden voor het actief ingrijpen kan zijn dat de curator dit in het belang acht van de schuldeisers gezamenlijk. style="line-height: 13.5pt"> style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">Op style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">11 juli sprak de Hoge Raad de op het Nebula-arrest gebaseerde conclusie href="http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:1681"> style="font-family: Georgia;font-size: small">tegen style="font-size: small">: style="line-height: 13.5pt"> style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">“Het uitspreken van het faillissement heeft echter niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten (…).” style="line-height: 13.5pt"> style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">Hier zegt de Hoge Raad dus dat de curator niet actief mag ingrijpen, tenzij de curator dat mag op grond van de wet of de overeenkomst. U doet er dan ook goed aan de licentie te lezen en na te gaan of er in de licentie staat dat de softwareleverancier mag opzeggen als hij zelf failliet is. Vaak staat er dan iets als “Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst direct op te zeggen indien een der Partijen failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend.” style="line-height: 13.5pt"> style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">Kunt u er dan gerust op zijn dat u gebruik kunt blijven maken van software van een failliete licentiegever? Nee, helaas niet. De curator heeft op grond van de wet namelijk het recht om goederen die in de boedel vallen, en zo ook het auteursrecht dat rust op de software, te verkopen. Hij hoeft dan geen rekening te houden met uw gebruiksrecht of de nieuwe rechthebbende van de software te verplichten u een gebruiksrecht te geven. style="line-height: 13.5pt"> style="color: #333333;font-family: 'Georgia','serif'"> style="font-size: small">Verder geldt dat de curator afspraken niet hoeft na te komen als hij daarvoor iets moet doen. Dit houdt in dat u niet ervan kunt uitgaan dat de software nog onderhouden zal worden. Mocht de software onderdeel zijn van een groter geheel, bijvoorbeeld een clouddienst, dan wordt het helemaal een lastig verhaal. De curator kan bijvoorbeeld besluiten toeleveranciers niet meer te betalen. Denk aan de hosting service provider of het datacenter. Als een van deze partijen de stekker eruit trekt, heeft u niets aan een gebruiksrecht.