Home / Nieuws & Blogs / Wanneer is een concurrentiebeding en relatiebeding in contract voor bepaalde tijd toegestaan?

Wanneer is een concurrentiebeding en relatiebeding in contract voor bepaalde tijd toegestaan?

| 10 augustus 2017

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor het gebruik van een concurrentiebeding en relatiebeding in contracten voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om voor een bepaalde periode werkzaamheden te verrichten voor concurrenten of relaties van de werkgever. In een relatiebeding wordt verboden dat de werknemer na het einde van het dienstverband contact onderhoudt met de relaties van de werkgever.

Wat is er veranderd door de Wet Werk en Zekerheid?

Met de nieuwe regels is het in eerste instantie niet langer mogelijk om een concurrentiebeding en/of een relatiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De reden hiervoor is dat een werknemer geen “dubbel nadeel” mag ondervinden van het concurrentie- en/of relatiebeding. Een contract voor bepaalde tijd waarin een concurrentiebeding is opgenomen zorgt er niet alleen voor dat de werknemer na een bepaalde tijd geen werk meer heeft, maar daarnaast wordt de werknemer ook nog eens beperkt in het zoeken van een andere baan.

De wetgever heeft om deze reden dan ook zware eisen gesteld aan het opnemen van een concurrentiebeding en/of relatiebeding in een contract voor bepaalde tijd. Op deze regel heeft de wetgever een uitzondering gemaakt. De werkgever mag een concurrentiebeding en/of relatiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer er voor de werkgever sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Het belang van de werkgever bij een concurrentiebeding of relatiebeding kan zijn dat de bedrijfsgeheimen moeten worden beschermd of dat moet worden voorkomen dat de werknemer bepaalde klanten van de werkgever benadert, dan wel meeneemt wanneer zijn dienstverband eindigt.

Hoe moet het concurrentie- en/of relatiebeding worden opgebouwd?

De werkgever moet schriftelijk motiveren waarom er volgens hem sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wanneer de werkgever in het contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding en/of relatiebeding opneemt. Wanneer is er sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

Van belang is in ieder geval dat de werknemer specifieke werkzaamheden verricht, dan wel werkzaam is in een specifieke functie. Het gaat er dan om dat de werknemer specifieke kennis of bedrijfsinformatie tot zich krijgt en waarbij de werkgever onevenredig benadeeld wordt wanneer de werknemer met deze specifieke kennis gaat werken bij de concurrent van de werkgever.

Een concurrentie- en relatiebeding moet per werknemer en afzonderlijk van elkaar worden gemotiveerd. Het gaat immers om twee bedingen met ieder een eigen werking en strekking. Dit brengt met zich mee dat beide bedingen een daarop van toepassing zijde motivering moeten hebben. De motivatie van de zwaarwegende belangen moet gelijktijdig bij het aangaan van het concurrentiebeding worden opgenomen. Let wel; deze zwaarwegende belangen moeten bij het einde van het dienstverband ook nog aanwezig zijn, wil de werkgever een beroep kunnen doen op het concurrentie- en/of relatiebeding.

Om een geslaagd beroep te kunnen doen op een concurrentiebeding en/of relatiebeding moet deze deugdelijk zijn geformuleerd. In dit beding moet in ieder geval staan:

  • Een omschrijving van de specifieke werkzaamheden van de werknemer;
  • Een omschrijving van de specifieke dienstverlening die de werkgever verricht;
  • De noodzaak waarom er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en waarom de belangen van de werkgever beschermd moeten worden.

Wat gebeurt er bij het ontbreken van een deugdelijke motivering?

Een concurrentie- of relatiebeding kan nietig worden verklaard als er geen motivering is opgenomen. Is er bij het beding wel een motivering opgenomen dan kan de werknemer alsnog naar de rechter wanneer de werknemer van mening is dat er geen sprake (meer) is van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang die het beding noodzakelijk maken. Het maakt daarvoor niet uit dat het beding deugdelijk gemotiveerd is. De rechter kan het beding vernietigen wanneer hij van mening is dat het beding niet noodzakelijk is of wanneer de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang, onbillijk wordt benadeeld.

> MEER ARBEIDSRECHT ADVIES

Arbeidsrechtdocumenten nodig?

Met de juridische generatoren van JuriDox kennispartners (waaronder ICTRecht) maakt u in enkele minuten eenvoudig zelf arbeidsovereenkomsten, reglementen voor BYOD, cameratoezicht of ICT. Daarnaast vindt u tientallen andere generatoren voor uw onderneming. U kunt tevens voor een kleine meerprijs een review of extra advies aanvragen bij onze juristen.

> MAAK ZELF UW JURIDISCH DOCUMENT