Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe regels voor de reisbranche (2): verplichtingen voor handelaren en wijziging van de pakketreisovereenkomst

Nieuwe regels voor de reisbranche (2): verplichtingen voor handelaren en wijziging van de pakketreisovereenkomst

| 12 november 2018

De oude regels met betrekking tot pakketreizen stammen uit de jaren ’90. In die tijd ging men naar het reisbureau om een vakantie te boeken. Er werd in brochures gebladerd en uiteindelijk koos men een vakantie. Tegenwoordig willen we graag onze reis zelf samenstellen en boeken we massaal online. De oude regels sluiten dan ook niet meer aan op de huidige manier van vakanties boeken. De nieuwe richtlijn bevat verplichtingen voor handelaren en rechten voor reizigers. Hiervoor verscheen deel 1 uit deze blogserie: richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Het laatste deel van de serie zal later verschijnen:

Zoals in onze eerste blog te lezen was, ziet de nieuwe richtlijn op zowel pakketreizen als gekoppelde reisarrangementen. In deze blog bespreken we welke verplichtingen handelaren hebben bij het aanbieden van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. En komt aan bod op welke punten een pakketreis mag worden gewijzigd.

Informatieverplichting bij pakketreizen

Wanneer een handelaar pakketreizen aanbiedt, moeten deze voldoen aan de informatieverplichtingen. Nog voordat een pakketreis wordt geboekt, moet de handelaar onderstaande informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier verstrekken aan de reiziger:

 • De voornaamste kenmerken van de reisdiensten (denk aan de reisbestemming, ligging van de accommodatie, en of maaltijden en excursies zijn inbegrepen etc.);
 • Gegevens van de handelaar, waaronder de handelsnaam en contactgegevens;
 • Totaalprijs en informatie over betalingsregelingen;
 • Mogelijkheid tot beëindiging van de pakketreis als het minimumaantal reizigers niet is gehaald;
 • Algemene informatie over paspoort- en visumverplichtingen;
 • Regels over de beëindigingsvergoeding;
 • Reis- en annuleringsverzekering.

Nadat de pakketreisovereenkomst is gesloten, is de handelaar verplicht om een boekingsbevestiging te overleggen, met daarin de bovengenoemde informatie. Daarnaast moet de handelaar nog informatie verschaffen over onder andere de klachtenprocedure en alternatieve geschillenbeslechting.

Informatieverplichting bij gekoppelde reisarrangementen

De informatieverplichting van een handelaar die gekoppelde reisarrangementen aanbiedt, is minder uitgebreid dan de informatieplicht die geldt voor een organisator welke pakketreizen aanbiedt. Een handelaar die gekoppelde reisarrangementen faciliteert, moet de volgende informatie verstrekken aan de reiziger:

 • Niveau van rechtsbescherming;
 • Uitleg dat handelaren alleen aansprakelijk zijn voor de goede uitvoering van de diensten die bij hen zijn geboekt;
 • Insolventiebescherming: de handelaar moet de reiziger informeren over de garantiemaatregelen voor het geval de handelaar in financiële moeilijkheden komt. Als een handelaar personenvervoer aanbiedt dan moeten er ook maatregelen worden genomen voor de repatriëring van reizigers.

Wanneer de handelaar die gekoppelde reisarrangementen faciliteert niet voldoet aan de hierboven genoemde verplichtingen, dan zullen de regels over het wijzigen en uitvoeren van de pakketreisovereenkomst (deel 3 van de blogreeks) ook voor gekoppelde reisarrangementen gaan gelden. Het is aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om na te gaan of handelaren zich aan de wettelijke regels houden.

Wijziging van de pakketreisovereenkomst

Vóór het begin van de pakketreis, kan de overeenkomst op een paar punten gewijzigd worden.

Indeplaatsstelling

De reiziger heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om zijn vakantie over te dragen aan een ander. Degene die in de plaats van de eerste reiziger gebruik zal maken van de reis, moet wel aan het (reizigers)profiel voldoen mocht daar sprake van zijn. Een reis die bijvoorbeeld bedoeld is voor reizigers van 65 jaar en ouder mag niet overgedragen worden aan een 18-jarige.

De indeplaatsstelling moet binnen een redelijke termijn vóór aanvang van de pakketreis plaatsvinden. Onder redelijke termijn wordt zeven dagen verstaan. Zijn er extra kosten gemoeid met het overdragen van de vakantie, dan komen deze kosten voor rekening van de reiziger en zijn vervanger.

Prijsverhoging

Het kan voorkomen dat de reissom wordt verhoogd nadat de pakketreisovereenkomst tot stand is gekomen. De reiziger moet daar uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de reis van op de hoogte zijn gesteld door de organisator. Prijsverhogingen zijn alleen mogelijk als de veranderingen te maken hebben met:

 • Kostprijs van brandstof;
 • Belastingen; of
 • Wisselkoersen.

Wijziging door de organisator

In principe mag een organisator de pakketreisovereenkomst niet wijzigen. Een wijziging is alleen mogelijk wanneer de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, het om een onbeduidende wijziging gaat en de organisator de reiziger daarvan in kennis stelt. Van een onbeduidende wijziging is bijvoorbeeld sprake wanneer de reizigers in een ander hotel van gelijke waarde zullen verblijven dan is geboekt. Maar als de wijziging een aanzienlijke verandering van de reis tot gevolg heeft, dan hebben reizigers het recht om de pakketreisovereenkomst te beëindigen. Denk hierbij aan de situatie waarin de reizigers een vijfsterrenhotel aan het strand hebben geboekt, maar uiteindelijk in een afgelegen driesterrenhotel moeten verblijven.

Beëindiging door de reiziger

Vóór het begin van de pakketreis kan de reiziger de pakketreisovereenkomst te allen tijde beëindigen. Hier staat tegenover dat wel een beëindigingsvergoeding gevraagd kan worden door de organisator. Onder bepaalde omstandigheden hoeft een reiziger geen beëindigingsvergoeding te betalen, denk hierbij aan terrorisme of natuurrampen op de plaats van bestemming. De reiziger heeft dan recht op een volledige terugbetaling van de reissom. Het geld dient terugbetaald te worden door de organisator.

Lees het volgende deel van deze blogserie voor meer informatie over de uitvoering van de overeenkomst en faillissementen.