Home / Nieuws & Blogs / Blokkeren cookies zinloos: techniek loopt alweer vooruit.

Blokkeren cookies zinloos: techniek loopt alweer vooruit.

| 31 augustus 2012

Sinds begin juni van dit jaar is de cookiewet een feit. En dat deze wet omstreden is, is u vast bekend. Maar dat websites en advertentienetwerken uw “nee, bedankt!” massaal negeren wist u wellicht niet.

Het blijkt namelijk dat veel websites en advertentienetwerken zich naast het plaatsen van cookies vooral bezighouden met andere, nieuwe trackingstechnieken om uw privacy-instellingen en cookieblokkades te ontduiken. Zo wordt u dus toch nog gevolgd!

Ook worden uw privacy instellingen op de computer genegeerd. Het zal u niet verbazen dat vooral Google zich hiermee bezighoudt.

U vraagt zich nu natuurlijk af: mag dit? Valt dit buiten de Nederlandse cookiewet? Het antwoord is gelukkig NEE (!).

De term cookiewet is enigszins misleidend, daar deze wet niet alleen gaat over cookies. Het is ook geen aparte wet, maar het betreft gewoon een artikel in de bestaande Telecommunicatiewet. Deze luidt als volgt:

“Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:

a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en

b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling."

Het artikel doelt hier niet alleen op cookies, maar op alles dat gegevens opslaat en/of toegang verkrijgt op de computer, smartphone et cetera. Denk aan browser add-ons, browser fingerprinting, javascripts en spyware. De wet is dus veel breder, en ziet op veel meer dan alleen cookies.

Dit alles is dus geen goed nieuws voor de gemiddelde mens die niet zo van Big Brother houdt, maar belangrijker is de vraag: wat nu?

In Nederland is de ACM belast met het controleren van websites op naleving van de cookiewet. Ik zou dan ook zeggen: aan de slag!