Home / Nieuws & Blogs / CBP presenteert richtsnoeren publicatie persoonsgegevens door overheid

CBP presenteert richtsnoeren publicatie persoonsgegevens door overheid

| 19 augustus 2009

Dat openbaarmaking van privacygevoelige informatie aan de orde van de dag is bleek afgelopen vrijdag weer bij het nieuws over de vervreemding van gegevens uit de database van AutoWeek. Bij de overheid vindt het openbaar maken van dergelijke informatie echter niet per definitie ongewild maar ook bewust plaats in het kader van de openbaarheid van overheidsinformatie.

De drang van de overheid om meer inzicht te geven in overheidsinformatie komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarin wordt niet alleen de passieve openbaarmaking, dus na een verzoek, geregeld maar ook de actieve openbaarmaking waarbij de privacy vaak in het geding komt. Het spanningsveld tussen die openheid en privacy is terug te voeren tot een samenloop van de Wob en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) komt nu met richtlijnen die moeten helpen bij het vinden van de balans tussen actieve openbaarmaking en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarbij pleit het CBP onder meer voor terughoudendheid ten aanzien van het openbaar maken op het internet, bijvoorbeeld via de website van een gemeente. Tegelijkertijd is er het besef dat publicaties op het internet de digitale dienstverlening ten goede komen en dat een oplossing dus kan zijn om structureler over te gaan tot anonimisering en dus het verwijderen van persoonsgegevens uit te publiceren documenten.

Daarbij is van belang dat ook voorkomen wordt dat op indirecte wijze, bijvoorbeeld door een speurtocht op internet, achterhaald kan worden wie de betrokken personen zijn. Uit andere factoren dan enkel de persoonsgegevens kan namelijk duidelijk worden om welke betrokkenen het gaat. Is dat het geval, dan moet de openbaar te maken informatie verder beperkt worden.

De nieuwe richtlijnen van het CBP voeren de druk op overheidsinstellingen op om zorgvuldiger om te gaan met privacy terwijl er aan de andere kant een druk bestaat om digitale diensten, waarmee meer openbaarheid wordt beoogd, sterk uit te breiden.