Home / Nieuws & Blogs / Hoe zit het met de aanzegverplichting?

Hoe zit het met de aanzegverplichting?

| 31 januari 2018

Vergeten de werknemer te informeren dat zijn arbeidscontract van rechtswege eindigt of dat deze wordt verlengd? Dan moet je de werknemer daarvoor een vergoeding betalen. Ja, ook als hij voor je mag blijven werken. De werkgever die een arbeidscontract voor bepaalde tijd wil laten eindigen of verlengen, heeft namelijk een aanzegplicht. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan heeft de werknemer recht op een zogenoemde aanzegvergoeding.

Aanzegplicht

De aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert over het al dan niet van rechtswege laten eindigen van het arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dit moet de werkgever tijdig doen. Tijdig is uiterlijk één maand voor de einddatum van het arbeidscontract.

De aanzegverplichting geldt niet als de einddatum niet is gezet op een kalenderdatum (denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project), of als het arbeidscontract korter duurt dan 6 maanden.

Schriftelijkheidsvereiste

De wet zegt dat de aanzegverplichting schriftelijk moet gebeuren. Dit is het schriftelijkheidsvereiste. Onder schriftelijk wordt natuurlijk een brief verstaan, maar ook een e-mail kan voldoende zijn, mits de werkgever daarvan kan bewijzen dat de werknemer deze e-mail ontvangen heeft. In principe geldt dat de werkgever niet aan zijn verplichting voldoet, als hij mondeling aangeeft dat hij het arbeidscontract voor bepaalde tijd niet verlengt.

In een uitspraak in 2017 is hier een nuance op gemaakt. Als uit schriftelijke uitingen, in dit geval via Whatsapp, van de werknemer voldoende blijkt dat hij of zij tijdig op de hoogte was van het eindigen van de overeenkomst, zorgt het schriftelijkheidsvereiste er niet voor dat de werknemer toch recht heeft op een aanzegvergoeding.

Het doel van het schriftelijkheidsvereiste is namelijk dat:

  • De werknemer voldoende tijd heeft om nieuw werk te zoeken; en
  • De werknemer voldoende maatregelen kan treffen om het inkomensverlies op te vangen.

Het is belangrijk dat de werkgever er tijdig voor zorgt dat de werknemer die mogelijkheden heeft.

Aanzegvergoeding

De hoogte van de vergoeding is de hoogte van het loon van één maand. De aanzegvergoeding moet aan de werknemer worden betaald, als de werkgever zijn verplichting tot aanzeggen niet heeft nageleefd. Als de werkgever wel zijn verplichting heeft nageleefd, maar te laat was, dan moet de aanzegvergoeding naar rato worden betaald.

Voortzetting arbeidsovereenkomst

Is de aanzegverplichting in het geheel niet nageleefd, dan geldt naast de aanzegvergoeding dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt geacht te zijn voortgezet, als de werknemer en de werkgever deze feitelijk (en zonder tegenspraak) voortzetten. Dit is bijvoorbeeld het geval als werknemer na het einde van het contract gewoon nog komt opdagen en gaat werken en de werkgever hier niets tegenin brengt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde tijd, met een maximum van één jaar.

Aanzegbrief

Zorg ervoor dat de werknemer tijdig wordt geïnformeerd over het beëindigen of juist het verlengen van een contract voor bepaalde tijd. Stuur hiervoor, het liefst aangetekend, een aanzegbrief naar het thuisadres van de werknemer, of stuur een e-mail met ontvangstbevestiging naar het privé e-mailadres van de werknemer. Het is mogelijk om de brief in persoon te overhandigen en de werknemer te vragen om te tekenen voor ontvangst. Zorg er dan voor dat de datum en plaats van ondertekening worden genoteerd.

> Meer lezen over ICT & Arbeidsrecht

Aanzegbrief arbeidsovereenkomst nodig?

Met onze generator op JuriDox heeft u binnen enkele minuten al een juridisch correcte aanzegbrief voor € 15,00 ex. btw.

> Maak nu uw aanzegbrief