Home / Nieuws & Blogs / Contractsluiting in de ICT

Contractsluiting in de ICT

| 1 september 2015

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, ook elektronisch. Maar hoe moet het aanbod worden gedaan? En hoe kan aanvaarding plaatsvinden? Mede vanuit de wens het elektronisch handelsverkeer te stimuleren, kent de wet diverse specifieke regels die gelden bij ICT-contractsluiting.

Voor elektronisch contracteren geldt in eerste instantie een informatieplicht. De dienstverlener dient vooraf op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie te verschaffen, bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van alle geldende voorwaarden in een PDF bestand.  Het is hierbij van belang dat de wederpartij de voorwaarden op kan slaan als bestand, zodat hij deze later nogmaals kan raadplegen.

Nadat een aanvaarding op deze voorwaarden is ontvangen, moet de dienstverlener deze aanvaarding bevestigen, alvorens er sprake kan zijn van totstandkoming een geldige overeenkomst. Deze procedure kan geheel elektronisch plaatsvinden, het sluiten van overeenkomsten is immers vormvrij. Schrijft de wet voor dat de overeenkomst schriftelijk moet worden gesloten? Ook dan is de elektronische overeenkomst geldig, als geen rechter, overheidsinstantie of notaris vereist is voor het sluiten van desbetreffende overeenkomst. Het kopen van een woning via het internet zal dus niet elektronisch plaats kunnen vinden, maar een arbeidscontract kan wel elektronisch worden gesloten.

Zijn aan de overeenkomst algemene voorwaarden verbonden? Dan gelden ook elektronisch de wettelijke vereisten voor het van toepassing zijn van deze voorwaarden. De algemene voorwaarden dienen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter hand te worden gesteld en de voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn. In eerste instantie wordt bedoeld dat de voorwaarden op papier worden verstrekt, zodat deze voor de wederpartij goed te raadplegen zijn. Voor elektronisch contracteren is het verzenden van de papieren versie voordat de overeenkomst kan worden gesloten niet wenselijk.

Verwijzen naar inzage bij de KvK of bij de rechtbank is bij elektronisch contracteren ook niet mogelijk, het is immers niet onmogelijk om de algemene voorwaarden ‘ter hand te stellen’. Voor ICT dienstverleners is het aanbieden van de voorwaarden in bijvoorbeeld PDF formaat daarom de uitkomst. Elektronisch ter hand stellen is door de wet toegestaan, mits de begunstigde de voorwaarden kan opslaan voor later gebruik. Lees meer hier over in deze blog.

Dient de overeenkomst ook ondertekend te worden? Dan kan de overeenkomst ondertekend worden met de elektronische handtekening. De elektronische handtekening is een code die op unieke wijze is gekoppeld aan andere elektronische gegevens. De elektronische handtekening moet, gezien alle omstandigheden van het geval, voldoende betrouwbaar zijn, dan heeft deze dezelfde werking als de met pen op papier geschreven handtekening.

Deze tekst is samengevat uit het artikel “Contractsluiting in de ICT” dat verscheen in het tijdschrift van 2 juni 2015. Voor veelgebruikte clausules in ICT-contracten kunt u het Handboek ICT-Contracten raadplegen.

Geschreven door: Demi Grandiek

Opleiding ICT-jurist business professional