Home / Nieuws & Blogs / Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #4

Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #4

11 juni 2019
Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #4

In Brussel wordt al een tijdje gewerkt aan een nieuw Europees regelgevingskader voor aanbieders van crowdfundingdiensten. Al in maart 2018 benadrukte de Europese Commissie in het FinTech-actieplan het belang van een uniform en toekomstbestendig regelgevingskader. Gelijktijdig werd er een voorstel voor een Europese Crowdfundingverordening (“ECSP Verordening”) bekendgemaakt, waarin concreet invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten uit het actieplan. In onze vorige blog stonden we al stil bij de inhoud van het voorstel. Bij het verordeningsvoorstel kunnen echter ook een aantal kanttekeningen worden geplaatst. In dit laatste deel uit onze blogserie lichten we een aantal in het oog springende kritiekpunten toe.

Verplichtingen voor het crowdfundingplatform

De ECSP Verordening gaat (zoals gebruikelijk in het financiële toezichtrecht) uit van een vergunningsregime. Net als een bank of een betaaldienstverlener, heeft ook de aanbieder van een crowdfundingplatform een vergunning nodig voordat hij onder de ECSP Verordening aan de slag kan. Via dit vergunningsstelsel moet worden voorkomen dat onbetrouwbare partijen zomaar toegang kunnen krijgen tot de markt. Ook biedt het vergunningsstelsel de mogelijkheid om inhoudelijke verplichtingen op te leggen aan de vergunningsaanvrager, bijvoorbeeld om de gebruikers van het crowdfundingplatform te beschermen tegen (financiële) risico’s.

Een uitdaging voor de Europese wetgever is om de juiste balans te vinden tussen de verschillende belangen die in dit kader spelen. Enerzijds moet de wetgever ervoor zorgen dat de gebruikers van een crowdfundingplatform voldoende beschermd zijn tegen de (financiële) risico’s. Anderzijds moet worden voorkomen dat er aan de crowdfundingplatforms al te zware verplichtingen worden opgelegd. Als er bijvoorbeeld hele zware eisen gelden voor de vergunningsaanvraag, kan dat marktpartijen ervan weerhouden om überhaupt een crowdfundingplatform te lanceren. En als het crowdfundingplatform aan allerlei (administratieve) verplichtingen moet voldoen, dan brengt dat natuurlijk ook meer kosten met zich mee. Die kosten moeten op de een of andere manier worden terugverdiend, wat waarschijnlijk resulteert in een hogere prijs voor de gebruikers van het platform.

Kritiek op huidig voorstel

Critici betogen dat de Europese wetgever in het voorstel voor de ECSP Verordening nog niet het juiste evenwicht heeft gevonden tussen de hiervoor beschreven belangen. Zo is het aanvragen van een vergunning onder de ECSP Verordening op zichzelf al een hele papierwinkel (zie met name artikel 10 ECSP Verordening). En ook los van de vergunningsaanvraag moet er op verschillende fronten intern beleid worden opgesteld (zie met name artikel 5 ECSP Verordening). Voor kleinere bedrijven en/of nieuwe markttoetreders zal het niet meevallen om aan deze verplichtingen te doen. En bedrijven voor wie een ECSP-vergunning interessant zou zijn, zijn over het algemeen geen grote organisaties. Daarnaast is het maar de vraag in hoeverre al het papierwerk daadwerkelijk bijdraagt aan de bescherming van de gebruiker van het crowdfundingplatform.

Samenloop met andere (financiële) wetgeving

Het financieel toezichtrecht is gebaseerd op een scala aan Europese richtlijnen en verordeningen. Zo vloeien de regels voor banken voort uit de Capital Requirements Regulation (CRR) en de Capital Requirements Directive (CRD), moeten betaaldienstverleners rekening houden met de Revised Payment Service Directive (PSD2) en hebben beleggingsondernemingen te maken met het MiFID II-pakket. Daarnaast zijn er allerhande verordeningen en richtlijnen over specifieke onderwerpen. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan de anti-witwasrichtlijnen.

Doordat het financiële toezichtrecht zo versplinterd is, kan het erg ingewikkeld zijn om de verhouding tussen alle richtlijnen en verordeningen helder te krijgen. Ook de verhouding tussen het voorstel voor de ECSP Verordening en bestaande wet- en regelgeving is nog niet helemaal duidelijk. Zo is het op dit moment niet volledig duidelijk hoe de ECSP Verordening zich verhoudt tot het bestaande MiFID II-pakket, dat eigenlijk betrekking heeft op beleggingsondernemingen. Ook is het niet volledig duidelijk hoe de ECSP Verordening zich verhoudt tot PSD2 (het bestaande Europese kader voor betaaldienstverlening). Het voert voor deze blog te ver om hier op detail op in te gaan, maar de wetgever zou op dit punt nog het nodige kunnen verduidelijken.

Drempelbedragen crowdfunding

Een persoon die overweegt om een belegging te doen, moet hierover een weloverwogen keuze kunnen maken. Voor het aanbieden van effecten (waarvan ook sprake kan zijn in het geval van equity based crowdfunding) gelden daarom specifieke regels. Als uitgangspunt geldt dat de belegger alle informatie moet krijgen die hij nodig heeft om een weloverwogen beslissing te kunnen maken. In veel gevallen geldt er daarom een prospectusplicht. Het prospectus is doorgaans een uitgebreid document waarin bijvoorbeeld wordt beschreven welke risico’s de belegger loopt en hoe de effecten gekocht en verkocht kunnen worden (dit wordt verder uitgewerkt in de Prospectusverordening). Het opstellen daarvan kan aardig wat voeten in de aarde hebben.

Niet in alle gevallen is een prospectus echter verplicht. Zo is er onder de Europese Prospectusverordening ruimte om effecten die onderdeel uitmaken van een aanbieding met een beperkte tegenwaarde van de prospectusplicht vrij te stellen. Lidstaten kunnen daarvoor zelf een maximumbedrag kiezen tussen de 1 miljoen en 8 miljoen euro (in Nederland geldt een vrijstelling voor aanbiedingen met een tegenwaarde van maximaal 5 miljoen euro).

Voorkomen samenloop

Het lijkt erop dat de Europese wetgever samenloop tussen de ECSP Verordening en de Prospectusverordening heeft willen voorkomen. In het voorstel voor de ECSP Verordening wordt namelijk als uitgangspunt genomen dat alleen aanbiedingen tot 1 miljoen euro onder het toepassingsbereik vallen (zie artikel 2 van de ECSP Verordening). In veel gevallen is dat niet zo’n probleem. Crowdfunding wordt immers vooral gebruikt voor de financiering van projecten met een relatief beperkte omvang. Maar in bepaalde sectoren zou dit wel degelijk een belemmering kunnen zijn om gebruik te maken van crowdfunding als financieringsvorm. Denk aan projecten op het gebied van duurzame energie, waar vaak grotere bedragen mee gemoeid gaan.

Gelet op het voorgaande, wordt daarom betoogd dat het drempelbedrag moet worden verhoogd. Ook het Europees Parlement lijkt daar overigens in mee te gaan. In het eerder gepubliceerde ECON-verslag wordt namelijk uitgegaan van een drempelbedrag van 8 miljoen euro (het maximale bedrag dat mogelijk is onder de Prospectusverordening).

Afsluitend

Er is weinig op tegen om Europese uniforme regels vast te stellen voor crowdfundingplatforms. Maar op het verordeningsvoorstel dat op dit moment in Brussel ligt, valt wel het een en ander aan te merken. Tijdens de verdere wetgevingsprocedure kan er nog een hoop veranderen. Het blijft voorlopig dus afwachten wat er met het voorstel gebeurt en welke aanpassingen daarin worden doorgevoerd. Uiteraard blijven wij u via onze website op de hoogte houden over eventuele nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

Deze blog maakt deel uit van een blogserie (lees hier onze introductieblog). Dit is de vierde en tevens laatste blog in onze serie.