Home / Nieuws & Blogs / De digitale polis; een update

De digitale polis; een update

| 24 augustus 2009

Reeds op 15 juli 2008 werd op deze site bericht over regelgeving met betrekking tot de digitale polis, oftewel, het op dat moment aanhangige wetsvoorstel Elektronische Polis. Destijds lag het nog in de planning dat de wet in werking zou treden op 1 januari 2009. Nu, meer dan een jaar later, is duidelijk dat dit niet gelukt is. De vraag die natuurlijk dan wel rijst, is of sinds die tijd nog veel veranderd is; een update.

Op 2 december 2008 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd. Er zijn daarbij twee amendementen aangenomen. Ingevolge het eerste amendement is het niet langer noodzakelijk dat de ontvangst van de digitale polis door de verzekeringsnemer wordt bevestigd om van een geldige afgifte te spreken. Daarnaast kunnen nu ook in het familie- en erfrecht onderhandse akten langs elektronische weg tot stand komen.

Het tweede amendement zag toe op het elektronisch kunnen opzeggen van de polis door de consument. Dit is natuurlijk geen vreemde gedachte, nu de polis ook elektronisch verstrekt kan worden. Het wederkerheidsprincipe brengt dan met zich mee dat het ook mogelijk moet zijn dat de polis elektronisch kan worden opgezegd.

De vereisten waaraan de verzekeraar op dit moment dus nog aan dient te voldoen zijn:

  • de digitale polis moet voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening, waarbij aangetekend moet worden dat een ingescande handtekening niet volstaat;
  • de verzekeringsnemer dient expliciet akkoord te gaan met de digitale polis, anders dient ze op andere wijze ter hand te worden gesteld (in de meeste gevallen zal dit dan per reguliere post zijn). Indien de verzekeringnemer akkoord is gegaan, geldt dit ‘akkoord’ ook voor toekomstige wijzigingen; deze kunnen ook digitaal worden verstrekt;
  • de polis dient door de verzekeringnemer te kunnen worden opgeslagen (bijvoorbeeld in pdf-formaat).

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor behandeling bij de Eerste Kamer, dus deze vereisten zijn nog ‘voorlopig’.

Wij zullen u via deze website op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in dezen. Tevens kunnen wij u natuurlijk adviseren met betrekking tot de implementatie van deze vereisten in uw systeem.