Home / Nieuws & Blogs / De geschriftenbescherming wordt afgeschaft

De geschriftenbescherming wordt afgeschaft

| 13 februari 2013

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, is van plan de geschriftenbescherming uit de Auteurswet te schrappen. Het wetsvoorstel is openbaar gemaakt zodat iedereen zijn mening over het voorstel kan geven. Maar wat betekent het voorstel concreet?

Eén woord wordt geschrapt. Het woord "alle" uit artikel 10 lid 1, onderdeel 1 wordt verwijderd:

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

  • 1°. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;

Het woord "alle" is 100 jaar geleden ingevoerd om een onderscheid te maken tussen twee soorten geschriften. De oorspronkelijke geschriften die een eigen karakter en een persoonlijk stempel van de maker hebben. Deze geschriften zijn auteursrechtelijk beschermd op basis van bovenstaand artikel. Daarnaast zijn er de niet-oorspronkelijke geschriften, zonder eigen karakter en persoonlijk stempel. Deze werken zijn niet auteursrechtelijk beschermd, maar op grond van bovenstaand artikel genieten ze wel enige mate van bescherming, de geschriftenbescherming.

In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken het auteursrecht te moderniseren. Creatieve prestaties moeten beschermd worden, maar deze bescherming mag de gebruiksmogelijkheden van de consumenten niet te veel aantasten, zo blijkt uit het akkoord. In het voorstel van de staatssecretaris worden vier redenen gegeven om de geschriftenbescherming af te schaffen.

Het auteursrecht is bedoeld om creatieve werken te beschermen terwijl de geschriftenbescherming juist de niet-creatieve werken beschermt. Het is logisch dat ook de niet-creatieve werken beschermd worden, er is immers een investering gedaan om de werken te ontwikkelen, maar de Auteurswet is niet de wettelijke grondslag om de bescherming uit te halen. De onrechtmatige daad biedt voldoende grondslag, aldus het voorstel.

De geschriftenbescherming zorgt er tevens voor dat de vrije verspreiding van feitelijke informatie in het gedrang komt. Een dienstregeling van openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk en uitwisselbaar zijn, dit recht blokkeren op grond van geschriftenbescherming is niet wenselijk.

Als derde argument noemt de staatssecretaris de rechtsonzekerheid. Of een werk onder de geschriftenbescherming viel werd per geval bekeken en beoordeeld door de rechterlijke macht. Het is voor iedereen daarom moeilijk om te bepalen wanneer een werk bescherming geniet. Door het schrappen van het woordje "alle" komt aan deze onzekerheid een einde.

Tot slot moet de afschaffing de concurrentie gaan bevorderen. Doordat partijen hun niet-oorspronkelijke geschriften niet langer kunnen beschermen op grond van de Auteurswet, is het voor andere partijen beter mogelijk om te concurreren.

De Commissie Auteursrecht heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel. Daarbij heeft de Commissie Auteursrecht aangegeven dat het verstandig is om een onderzoek te doen naar de gevolgen van de afschaffing. Meedenken over het voorstel kan hier.