Home / Nieuws & Blogs / De tanden van de nieuwe consumentenwet

De tanden van de nieuwe consumentenwet

| 16 juni 2014

Hij is er: de nieuwe consumentenwet. De afgelopen periode hebben we getracht u zo veel en zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen als je niet aan de nieuwe wet voldoet? Heeft de nieuwe wet wel tanden? Ik zal in deze blog een overzicht geven van de (mogelijke) gevolgen.

Indien je toch reeds aangevinkte checkboxes hebt met aanvullende betaalde (!) producten/diensten, dan is de consument simpelweg niet gebonden aan die extra’s bij de overeenkomst. Dit geldt alleen voor de extra’s waar de consument voor moet betalen.

Indien je niet voldoet aan de informatieverplichtingen op de website ten aanzien van voornaamste kenmerken van de zaak of dienst, wijze van betaling, levering, uitvoering van de overeenkomst, herroepingsrecht zal de consument zelfs in het geheel niet gebonden zijn aan de overeenkomst.

Het niet vermelden van alle (bijkomende) kosten en de hoogte van die kosten (of een schatting daarvan indien de exacte prijs redelijkerwijs nog niet vast te stellen is) heeft als gevolg dat je als webwinkelier zélf voor de kosten opdraait.

Indien geen informatie over het herroepingsrecht wordt verstrekt op de website en/of het modelformulier niet op de website staat, zal het herroepingsrecht verlengd worden met maximaal 12 maanden. De termijn duurt tót het moment waarop je als webwinkelier deze informatie of het modelformulier alsnog op juiste wijze hebt verstrekt aan de consument. Vanaf dat moment gaan de reguliere 14 kalenderdagen van het herroepingsrecht alsnog in. De waardevermindering van het product komt trouwens ook voor rekening van de webwinkelier!

Als je niet op de website vermeldt dat de consument zélf moet opdraaien voor de kosten van het retourneren van het product, komen de kosten voor rekening van u als webwinkelier.

Als de levering van digitale content al geheel of gedeeltelijk is gestart zonder dat de consument uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dat dit mag binnen de ontbindingstermijn, dan hoeft de consument hiervoor ook niet te betalen. De download kan dan dus gratis zijn als het al geheel was geleverd.

Als u als webwinkelier niet beschikt over de verklaring dat de consument heeft ingestemd met de levering van de digitale content binnen de ontbindingstermijn, hoeft de consument ook niet te betalen voor die gehele of gedeeltelijke levering. Het is hier dus aan te raden de consument een checkbox aan te laten vinken met de tekst “ik ga akkoord met de levering van de digitale content binnen de ontbindingstermijn” zodat je als webwinkelier altijd dit bewijs hebt.

Heeft u geen bestelknop met de tekst «bestelling met betalingsverplichting» of iets vergelijkbaars? Dan mag de consument de overeenkomst vernietigen.

De wet stelt dat alle lidstaten zelf doeltreffende en afschrikwekkende maatregelen moeten nemen om inbreuken op de nieuwe wet te voorkomen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM)  kan op dit moment al een boete van 450.000 euro opleggen aan overtreders van de Wet Koop op Afstand. Er zijn echter drie extra maatregelen op komst die nóg strenger zijn:

-              Het boetemaximum wordt verdubbeld, tot 900.000 euro.

-              Er wordt een omzet gerelateerd boetemaximum ingevoerd.

-              Bij recidive zullen hogere boetes opgelegd kunnen worden.

Je kan in de toekomst 2 procent van de omzet als boete krijgen voor lichte vergrijpen en maar liefst 10 procent van de omzet als er sprake is van een zwaar vergrijp. Deze omzet gerelateerde boete komt echter pas aan de orde als twee procent van de omzet een hoger bedrag oplevert dan de maximumboete van 900.000 euro.

Wat er precies onder een licht en een zwaar vergrijp wordt verstaan is nog niet bekend, en hoe ver de boete strekt ook niet (alleen over de omzet van het land waar deze gepleegd is, of zal het de gehele omzet van het bedrijf betreffen).

Daarnaast is het altijd weer even afwachten in hoeverre de ACM gebruik gaat maken van de aan haar verleende bevoegdheid. Dit alles zal de toekomst moeten uitwijzen.