Home / Nieuws & Blogs / Hof van Justitie: ‘’omzeiling van de beveiliging van spelcomputers niet altijd onrechtmatig’’

Hof van Justitie: ‘’omzeiling van de beveiliging van spelcomputers niet altijd onrechtmatig’’

| 29 januari 2014

In een geschil tussen Nintendo en het Italiaanse bedrijf PC Box, stelt Nintendo dat haar auteursrechten worden geschonden doordat PC Box modchips en gamecopiers verkoopt op haar website. Nintendo is van mening dat het doel van deze producten is om illegale games te spelen op de consoles door de beveiliging van de spelcomputers hiermee te omzeilen.

Doeltreffende technische voorziening /> Nintendo doet hier een beroep op artikel 6 auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG, welke zegt dat: ‘’De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij aldus handelt.’’

Nintendo heeft haar spellen en consoles voorzien van technische voorzieningen in de vorm van een kopieerbeveiliging om te voorkomen dat er illegale games op haar consoles kunnen worden gespeeld. PC Box stelt dat deze technische voorziening haar doel (het onmogelijk maken om illegale games te spelen) voorbij schiet en het de gebruikers belet om middels homebrew ook andere legale bestanden (bijvoorbeeld muziek en video’s) af te spelen.

De dienstdoende rechter(s) van het Tribunale di Milano stelde hierop prejudiciële vragen aan href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=591754">het Hof van Justitie van de Europese Unie omtrent de uitleg van het begrip ‘’doeltreffende technische voorziening’’.

Omzeiling niet altijd onrechtmatig /> Het Hof komt vervolgens tot het volgende oordeel:

‘’Dat het begrip „doeltreffende technische voorziening” in de zin van artikel 6, lid 3, van deze richtlijn technische voorzieningen kan omvatten waarbij met name niet alleen de drager met het beschermde werk, zoals de videogame, van een herkenningscode wordt voorzien om het tegen door de houder van het auteursrecht niet toegestane handelingen te beschermen, maar ook draagbare apparaten of spelcomputers waarmee toegang tot deze games wordt verkregen en ze kunnen worden gebruikt.’’

Daarnaast is het Hof van mening dat:

‘’Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of andere voorzieningen of niet op spelcomputers geïnstalleerde inrichtingen mogelijk leiden tot een geringere mate van verstoring of beperking van de activiteiten van derden, en tegelijk de rechten van de houder op een vergelijkbare manier beschermen. Daartoe is het relevant om met name rekening te houden met de kosten van de verschillende soorten technische voorzieningen, de technische en praktische aspecten bij de toepassing ervan en de vergelijking van de doeltreffendheid van deze verschillende soorten technische voorzieningen wat de bescherming van de rechten van de houder betreft, met dien verstande dat die doeltreffendheid niet absoluut hoeft te zijn. Het staat tevens aan de verwijzende rechter om het doel te beoordelen van de inrichtingen, producten of onderdelen waarmee die technische voorzieningen kunnen worden omzeild. Dienaangaande zal het bewijs van het gebruik dat derden daarvan daadwerkelijk maken, in het licht van de omstandigheden van het geval, bijzonder relevant zijn. De nationale rechter kan met name onderzoeken hoe vaak deze inrichtingen, producten of onderdelen feitelijk worden gebruikt in strijd met het auteursrecht en hoe vaak zij worden gebruikt voor doeleinden die geen inbreuk maken op dit recht.’’

Oftewel, het is dus goed mogelijk dat de producten van PC Box in de praktijk voornamelijk worden gebruikt om de beveiliging te omzeilen met als doel het gebruik van legale software en bestanden. In dat geval maakt PC Box geen inbreuk op het auteursrecht van Nintendo. Het auteursrecht van Nintendo strek in dit geval dus niet verder dan het oorspronkelijke doel van de technische maatregelen: voorkomen dat er illegale games op de consoles worden gespeeld. Hiermee is dus niet iedere omzeiling van technische maatregelen per definitie onrechtmatig.

Het woord is nu aan de Italiaanse rechters….