Home / Nieuws & Blogs / Influencers met een groot bereik worden beter in de gaten gehouden

Influencers met een groot bereik worden beter in de gaten gehouden

| 1 juni 2022

Het Commissariaat van de Media (CvdM) heeft onlangs een viertal nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Deze nieuwe beleidsregels zijn het gevolg van de Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten uit 2018 (Richtlijn 2010/13/EU) en van de nieuwe Mediawet, die sinds 1 november 2020 van kracht is. Door deze nieuwe regels verandert het een en ander voor vloggers en influencers en wordt er invulling gegeven aan een aantal begrippen. In deze blog leggen we uit wat de nieuwe regels zijn.

Waarom zijn er nieuwe regels gekomen?

Vandaag de dag vervullen veel vloggers en influencers een vergelijkbare functie als veel traditionele, gevestigde audiovisuele mediadiensten zoals televisieomroepen. Ook vloggers en influencers zullen zich aan regels moeten houden. De belangrijkste doelen zijn:

  • Minderjarigen beter beschermen
  • Regels omtrent reclame en marketing meer te laten overeenstemmen met de huidige praktijk.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

In principe gelden de nieuwe regels voor alle influencers die reclame maken met behulp van commerciële mediadiensten. Dit houdt in dat altijd duidelijk moet zijn wanneer er sprake is van reclame, productplaatsing of sponsoring. Denk hierbij aan een ‘#advertentie’, wanneer een product via bijvoorbeeld Instagram wordt aangeprezen. Voor grote influencers met een zogenaamd massamediaal karakter geldt dat zij vanaf 1 juli 2022 onder direct toezicht van het CvdM komen te staan en dat zij zich daar ook moeten registeren. De kwalificatie ‘massamediaal’ volgt uit de Richtlijn audiovisuele mediadiensten en wordt in Nederland dus deels ingevuld door het CvdM. Voorlopig zal dat betekenen dat influencers en vloggers met meer dan 500.000 volgers én die gemiddeld minimaal twee video’s per maand plaatsen zich zullen moeten registreren. Daarnaast komt deze groep vanaf 1 juli 2022 onder toezicht te staan. Het CvdM heeft voor deze afbakening gekozen, omdat influencers een relatief nieuw fenomeen zijn. Ze wil daarom eerst een beperkte groep onder haar toezicht brengen, om op een later moment te kijken of en in hoeverre deze groep kan worden uitgebreid.

Op welke platformen gelden deze regels?

Voorlopig zal er vanaf 1 juli alleen nog gehandhaafd worden op YouTube, Instagram en TikTok. Deze platformen worden veruit het meest gebruikt voor reclame, sponsoring en productplaatsing en hebben een overwegend jonge doelgroep. Juist deze groep dient volgens het CvdM beter beschermd te worden, omdat zij meer gebruikmaakt van deze platformen dan van klassieke mediadiensten, waar al langere tijd strengere regels voor gelden.

Platformen zoals YouTube en TikTok vielen al onder de nieuwe Europese richtlijn. Op grond van deze richtlijn moeten zij gebruiksregels opstellen en handhaven. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat individuele influencers ook een aanzienlijk bereik kunnen hebben. Daarom is nu gekozen voor uitbreiding van het toepassingsbereik, zodat ook deze groep zich zal moeten houden aan bepaalde regels. Voorlopig zal de handhaving van deze regels zich richten op influencers die voldoen aan de volgende vereisten:

  • Meer dan 500.000 volgers of abonnees op één van de drie grote platformen (YouTube, Instagram, TikTok);
  • Gemiddeld minimaal twee video’s per maand;
  • Ingeschreven als onderneming bij de Kamer van Koophandel;
  • Verdient (geld/gratis producten of diensten) aan het maken van reclame. Hieronder vallen dus ook sponsoring en productplaatsing waar geen financiële vergoeding tegenover staat.

Of deze groep in de toekomst groter gaat worden zal onder andere afhangen van de effectiviteit van de handhaving. Voor nu hebben ‘kleinere’ influencers vooral een eigen verantwoordelijkheid.

 


Meer lezen over dit onderwerp? Lees verder: