Home / Nieuws & Blogs / Patiënt, let op uw dossier!

Patiënt, let op uw dossier!

| 11 maart 2019

De complete inboedel van het MC Slotervaart ziekenhuis staat sinds vorige week via een online veiling te koop. Dit is het gevolg van het faillissement van het ziekenhuis op 25 oktober 2018. Een MRI-scan, hartritme-apparaat of ziekenhuisbed nodig? Vanaf 10.000 euro kan er meegeboden worden op een MRI-scan. Maar wat gebeurt er met de achtergebleven patiëntendossiers?

Vele medische dossiers blijven achter

Voor de verkoop zijn alle patiëntengegevens gewist. Wat achter is gebleven in de kelders van het ziekenhuis zijn honderdduizenden medische dossiers met privacygevoelige informatie van patiënten. Opeisen van medische dossiers door patiënten als eigendom van de patiënt is niet mogelijk. Noch een arts van het ziekenhuis, noch een patiënt heeft het juridisch eigendom van een medisch dossier. Het ziekenhuis is wel eigenaar van de gegevensdrager (de computer of het papieren dossier). Doordat de patiënt geen eigenaar is van het medisch dossier, kan hij het dossier ook niet opeisen. De patiënt heeft wel bepaalde rechten met betrekking tot de inhoud van het medisch dossier. Zo heeft de patiënt het recht om de gegevens in te zien, zo nodig aan te vullen, te corrigeren, te vernietigen of daarvan een afschrift te krijgen.

Oplossing voor de medische dossiers

Voor medische dossiers van patiënten die nog onder behandeling van een arts staan, geldt een eenvoudige oplossing. In het kader van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst worden deze overgedragen aan de nieuw behandelend artsen met toestemming van de patiënt.

Voor medische dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling van een arts staan, is de oplossing wat ingewikkelder. Voor medische dossiers geldt een bewaarplicht van 15 jaar na de laatste behandeling (ook indien patiënt inmiddels overleden is). Wat er met oude dossiers moet gebeuren, is nog onduidelijk. Op dit moment wordt het archief met de medische dossiers onderhouden door medische professionals die worden ingehuurd door de curator. Dit is echter een tijdelijke oplossing.

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het medisch dossier ligt bij het ziekenhuis. Het feit dat het Slotervaart ziekenhuis failliet is verklaard, dan eindigt daarmee nog niet de bewaarplicht. De wettelijke verplichting is niet gekoppeld aan het behoud van de status van de hulpverlener. Dit zou de plicht in deze situaties inhoudsloos maken. De bewaarplicht van een zorginstelling om medische dossier te bewaren, impliceert dat de zorginstelling tijdig geschikte maatregelen dient te treffen om te zorgen dat de dossiers correct bewaard blijven. Het treffen van deze maatregelen wordt gezien als onderdeel van de uitvoering van de bewaarplicht. De vraag is of het treffen van deze maatregelen onder de werkzaamheden van de curator vallen, indien het Slotervaart deze maatregelen niet heeft getroffen. Een curator verricht zijn werk ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en niet in het belang van het failliete ziekenhuis.

Stichting als de oplossing?

Voor de continuïteit van de zorg is het van belang dat de verantwoordelijke voor de medische dossiers ervoor zorgt dat de dossiers beschikbaar zijn en beschikbaar blijven. Deze verantwoordelijkheid kan niet zomaar worden overgedragen aan een andere instelling. Een zorgverzekeraar, die in het kader van de continuïteit van de zorg, de verantwoordelijkheid kreeg over de patiëntenzorg, heeft onder geen beding toegang tot het medische dossier. Het onderbrengen van de medische dossiers in een stichting lijkt een goede oplossing.

Dit was een oplossing bij een vergelijkbare zaak in de VS. De rechter oordeelde daar dat de rechten van de ex-patiënten zwaarder wogen dan de claims van de andere schuldeisers. Ten koste van de schuldeisers werd er geïnvesteerd in een stichting waar de patiëntdossiers ondergebracht werden. Uiteindelijk moet er op basis van goed hulpverlenerschap gehandeld worden en moet een oplossing gevonden worden waarbij patiëntdossiers van levende patiënten - waarbij de bewaarplicht van 15 jaar nog niet verstreken is en die al dan niet nog onder behandeling van een arts staan - niet op straat komen te liggen.

Wij zien benieuwd wie de verantwoordelijkheid krijgt voor het beheer van de medische dossiers van het Slotervaart ziekenhuis. Wij houden u op de hoogte!