Home / Nieuws & Blogs / Promotioneel kansspel en persoonsgegevens

Promotioneel kansspel en persoonsgegevens

| 8 september 2014

Het organiseren van een promotioneel kansspel kan lucratief zijn om uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Een bijkomend voordeel is dat u geen vergunning nodig heeft, zoals dat wel een vereiste is bij het aanbieden van een regulier kansspel. U dient zich bij het aanbieden van een promotioneel kansspel wel aan de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 te houden. Een van de vereisten uit deze Gedragscode ziet op persoonsgegevens.

Persoonsgegeven
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat herleidbaar is tot een bepaald individu, zoals e-mailadres, naam, adres, geboortedatum en zelfs een IP-adres. De omgang met dit soort gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo dient u deelnemers te informeren over het hoe en waarom u de persoonsgegevens verwerkt, dit kan worden opgenomen in een privacyverklaring. Daarnaast mag u niet meer persoonsgegevens verzamelen van deelnemers dan noodzakelijk is voor de uitvoering van het promotioneel kansspel.

Wilt u verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, dan dient u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gehad van de deelnemers. Deze toestemming kan middels een opt-in worden verkregen. Indien u de gegevens bijvoorbeeld verstrekt aan een derde voor direct marketing doeleinden, dient u dit dus duidelijk te melden, de verkrijgende partij bij naam te noemen en hier uitdrukkelijke toestemming voor te krijgen.

Gedragscode
Bij het aanbieden van een promotioneel kansspel dient u zich dus te houden aan de Wbp, maar ook in de Gedragscode promotionele kansspelen staan regels over de omgang met persoonsgegevens. Artikel 6.3 stelt dat:

De aanbieder van een promotioneel kansspel verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarigen, noch laat deze verzamelen, zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van prijzen of premies.

In de praktijk wordt deze ‘’verifieerbare toestemming’’ soms als  lastig ervaren. Wij zien dan ook voorbeelden langskomen waarbij aanbieders ervoor kiezen om minderjarigen helemaal niet te laten deelnemen aan het kansspel.

Daarnaast mag een promotioneel kansspel niet enkel het verzamelen van persoonsgegevens als doel hebben. Indien dit – naar het oordeel van de Kansspelautoriteit – wel het geval is, voldoet de aanbieder niet aan de Gedragscode en riskeert hiermee een boete.