Home / Nieuws & Blogs / Promotionele kansspelen: let op de voorwaarden!

Promotionele kansspelen: let op de voorwaarden!

| 6 juli 2017

In Nederland is het verboden om zonder vergunning kansspelen aan te bieden. Voor online kansspelen geldt zelfs een algeheel verbod; er is geen vergunning voor aan te vragen. Hier is echter wel een uitzondering op, namelijk het aanbieden van promotionele kansspelen. Door de enorme populariteit van sociale media zie je promotionele kansspelen steeds vaker voorbijkomen. Denk bijvoorbeeld aan de vele “Like&Win-acties” via Facebook.

Door een (reclame)bericht te ‘liken’ op het platform, maak je kans op een bepaalde prijs. Maar niet alleen via sociale media worden producten, diensten en organisaties door middel van een kansspel gepromoot, ook via webshops, televisie en in de winkel zelf kom je dergelijke promotionele kansspelen tegen. Voor het aanbieden van promotionele kansspelen gelden strenge voorwaarden. Het niet naleven van deze voorwaarden kan de organisator een boete opleveren. Hieronder worden kort de belangrijkste voorwaarden die gelden voor promotionele kansspelen uitgewerkt.

Belangrijkste voorwaarden voor promotionele kansspelen

Een promotioneel kansspel is een spel waarbij een product, dienst of organisatie wordt gepromoot, waarbij de deelnemer de kans wordt gegeven om mee te dingen naar prijzen of premies. De aanwijzing van de winnaars vindt plaats door enige kansbepaling, waarop de deelnemer in het algemeen geen overwegende invloed kan uitoefenen. Vooral over deze laatste zin bestaat veel discussie.

Zo wordt een pokerspel als kansspel aangemerkt, omdat een pokeraar voor een groot deel afhankelijk is van de kaarten die hij krijgt toegedeeld. Aan de andere kant wordt een kennisquiz in veel gevallen niet als kansspel aangemerkt, omdat de deelnemer kan winnen dankzij zijn vaardigheden en kennis.

Gedragscode promotionele kansspelen

Een promotioneel kansspel is in principe niet toegestaan, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden uit de gedragscode promotionele kansspelen, die door de Kansspelautoriteit in 2014 is gepubliceerd. Hieronder worden kort de belangrijkste voorwaarden benoemd.

Tijd en hoeveelheid

Een aanbieder van een promotioneel kansspel mag maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden. Dit houdt dus in dat er meerdere situaties mogelijk zijn. ICTRecht kan bijvoorbeeld een “Like&Win-actie” opzetten waarbij de organisatie ICTRecht wordt gepromoot, maar tegelijkertijd mag er ook een dergelijke actie georganiseerd worden ter promotie van het nieuwe boek over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of ter promotie van het detacheren van een Functionaris Gegevensbescherming.

Verder mag het promotionele kansspel maximaal twintig trekkingen omvatten en moet het spel tijdelijk van aard zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ICTRecht ter promotie van het nieuwe boek maximaal twintig keer een trekking mag organiseren, waarbij één of meerdere winnaars worden geselecteerd.

Kosten van een promotioneel kansspel

Daarnaast moet deelname aan het promotionele kansspel gratis zijn. De aanbieder mag dus geen inleg van de deelnemer verlangen. Wel mag de aanbieder de communicatiekosten ter hoogte van maximaal EUR 0,45 (inclusief btw) in rekening brengen, mits dit vooraf kenbaar is gemaakt.

Prijzen en premies

De totale waarde van het prijzenpakket mag maximaal EUR 100.000,- (exclusief kansspelbelasting) bedragen per promotioneel kansspel. Ook is het van belang dat de deelnemer vooraf duidelijk wordt gemaakt wat de totale waarde van het prijzenpakket is, hoeveel prijzen per promotioneel kansspel gewonnen kunnen worden, welke prijzen er kunnen worden gewonnen en hoe de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen.

Werving en promotie

Ook de wijze van werving en promotie van het promotionele kansspel is aan voorwaarden onderworpen. De belangrijkste voorwaarde is dat de werving en promotie niet misleidend mogen zijn. Zo mag bijvoorbeeld niet worden vermeld dat de deelnemer reeds winnaar is van de prijs, terwijl hij in werkelijkheid slechts kans op de prijs maakt. Ook is het niet de bedoeling om de ‘everbody wins’ methode toe te passen, waarbij iedere deelnemer als winnaar wordt bestempeld, terwijl er slechts een prijs van minieme waarde wordt toegekend.

Minderjarigen

Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt voor de aanbieder een bijzondere zorgplicht bij het aanbieden van een promotioneel kansspel. Zo dienen de aangeboden prijzen aan te sluiten op het verwachtingspatroon en bevattingsvermogen van een minderjarige. Zo is het niet gepast om een auto als prijs aan te bieden als prijs aan iemand die minderjarig is.

Een ander belangrijk punt is dat de aanbieder geen persoonsgegevens mag verzamelen van minderjarigen, zonder verifieerbare toestemming van zijn of haar ouder, tenzij dit noodzakelijk is om de contactgegevens van de ouder te verkrijgen.

Tot slot moet de aanbieder als voorwaarde stellen dat de minderjarige toestemming moet hebben van diens ouder om aan het promotionele kansspel deel te mogen nemen. Zeker bij de eerder genoemde “Like&Win-acties” via Facebook is de kans groot dat ook minderjarige deelnemers toegang hebben tot de actie.

Algemene spelvoorwaarden

Tot slot is de aanbieder verplicht om specifieke algemene spelvoorwaarden op te stellen en deze aan de (potentiële) deelnemers ter beschikking te stellen. Wat hier precies in moet staan en hoe de voorwaarden ter hand gesteld moeten worden, zal in een latere blog worden uitgewerkt.

Klein promotioneel kansspel

De gedragscode promotionele kansspelen maakt onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ promotionele kansspelen. De voorwaarden die gelden voor kleine promotionele kansspelen wijken op bepaalde punten af van de eerder genoemde voorwaarden.

  • Bij een klein promotioneel kansspel mag totale waarde van het prijzenpakket maximaal EUR 4.500,- (exclusief kansspelbelasting) bedragen per promotioneel kansspel.
  • Ook bij een klein promotioneel kansspel mogen de communicatiekosten die worden gerekend niet hoger zijn dan EUR 0,45 (inclusief btw).
  • Voor een klein promotioneel kansspel geldt niet de beperking dat deze maar éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie aangeboden mag worden. Wel blijft de eis dat het promotionele kansspel tijdelijk van aard moet zijn, staan. Let er dus op dat verschillende promotionele kansspelen voor hetzelfde product wel verschillend van karakter moeten zijn.
  • Voor een klein promotioneel kansspel geldt geen verplichting om algemene spelvoorwaarden op te stellen. Wel raadt de Kansspelautoriteit aan om dit te doen, zodat er duidelijkheid wordt geschept voor zowel aanbieder als deelnemer.

Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit de gedragscode levert dat een overtreding op van de Wet op de kansspelen. De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit heeft, naast het geven van een waarschuwing, ook de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een dwangsom. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met reputatieschade in het geval een onderzoek door de Kansspelautoriteit wordt gepubliceerd op de website.