Home / Nieuws & Blogs / Visie: breedbandinfrastructuur als nutsvoorziening

Visie: breedbandinfrastructuur als nutsvoorziening

| 18 juni 2014

In opdracht van Regio Rivierenland heb ik een visiedocument opgesteld, waarin ik de potentie schets van het idee om glasvezelkabels als openbare digitale infrastructuur naar alle huizen en kantoren aan te leggen. In dit blogbericht is de managementsamenvatting te lezen en het complete document te downloaden.

Managementsamenvatting

Terwijl het universeel geaccepteerd is dat onze fysieke snelwegen door de overheid in het algemeen belang worden aangelegd en onderhouden, hebben we de verzorging van onze digitale snelwegen bijna volledig aan de markt toevertrouwd.

In dit internettijdperk lijkt dat steeds onverstandiger te worden. De digitale informatiemaatschappij dreigt te worden ontsloten door digitale tolwegen die smaller zijn dan nodig en voorbij gaan aan dunbevolkte gebieden. In plaats van open en neutrale toegang voor iedereen te realiseren, kunnen commerciële poortwachters voorrang verkopen aan de hoogste bieder. Zo betalen rijken teveel voor hun connectiviteit en lopen armen het risico helemaal geen toegang te krijgen.

Lokale, regionale en nationale overheden kunnen ruim baan bieden aan zowel maatschappelijke als commerciële digitale diensten voor iedereen, door glasvezelkabels naar alle huizen en kantoren aan te leggen. Op deze wijze kan een rijkdom aan bandbreedte worden gecreëerd, die welvaart, innovatie, participatie en emancipatie voor iedereen kan ondersteunen, in plaats van een schaarste aan bandbreedte, die slechts lucratief kan zijn voor een klein aantal netwerkaanbieders en hun allergrootste klanten. Voor het dichten of vermijden van een digitale kloof en om de voordelen van digitale technologie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, is het hoogst noodzakelijk om te zorgen dat de digitale snelweg breed, neutraal en voor iedereen goed toegankelijk is.

Met behulp van glasvezelkabels tot aan de huizen en kantoren zijn doorvoercapaciteiten voor digitale data te bereiken die letterlijk duizenden malen hoger liggen dan met alternatieve technologieën te realiseren is. Zo beschouwd verhouden digitale netwerken op basis van koperdraad zich tot glasvezelnetwerken als zandpaadjes tot tienbaanswegen. Of een poepemmer tot een ondergrondse riolering.

Op een glasvezelnetwerk is de bandbreedte over dezelfde kabels in de toekomst bovendien steeds uit te breiden door betere belichtingsapparatuur en routers te plaatsen. De overheid zou daarom kunnen investeren in de aanleg van passieve glasvezelinfrastructuur op zeer lange termijn, terwijl de markt vrij kan worden gelaten om zelf netwerken en diensten te creëren met behulp van de hoogwaardige publieke kabels en aansluitingen. Zo kunnen barrières tot toetreding aanzienlijk worden verkleind en kan concurrentie worden gefaciliteerd.

Na de uitvinding van de riolering heeft het de nodige tijd geduurd voordat overheden zich tot taak stelden iederéén aan te sluiten. Ook toen zullen er mensen en bedrijven zijn geweest die er belang bij hadden om de ontwikkelingen tegen te houden, of die oprecht dachten goed zonder te kunnen, of dachten dat iedereen diens eigen aansluiting wel zonder hulp van de overheid zou kunnen realiseren. Idem dito voor elektriciteit, gas en waterleidingen. Idem dito voor glasvezelaansluitingen.

Hoewel het internet en ICT aanzienlijke potentie hebben om welvaart, innovatie, participatie en emancipatie voor iedereen te vergroten, is de samenleving in cyberspace vanzelfsprekend geen utopie. De juiste balans tussen vrijheid en controle is online zeker zo moeilijk te treffen als offline. Persoonsgegevens en privacy lijken de nieuwe fossiele brandstoffen te worden en zowel criminelen als (buitenlandse) geheime diensten breken zonder toestemming of rechterlijke controle in op de apparaten van gebruikers. Er zal dus nog het nodige werk te verzetten zijn om een stabiel, robuust en duurzaam systeem van constitutionele 'checks and balances' te realiseren, om zodoende het ideaal van een werkelijk democratische, vrije en rechtvaardige informatiemaatschappij zo dicht mogelijk te benaderen. Maar het zou eeuwig zonde zijn als het bij de toegang al fout zou gaan.

Het complete visiedocument

Breedband als nutsvoorziening - visiedocument Regio Rivierenland