Home / Nieuws & Blogs / Voorstel Wet continuïteit ondernemingen I

Voorstel Wet continuïteit ondernemingen I

| 25 februari 2014

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator bespreken of - en zo ja, onder welke voorwaarden - een doorstart na faillissement mogelijk zou zijn. Dit wordt ook wel ‘pre-pack’ genoemd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister op 21 oktober 2013 voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Verschillende burgers, ondernemers en organisaties hadden de afgelopen maanden de tijd om te reageren op het wetsvoorstel. Tot 21 januari 2014 kon er gereageerd worden. De minister zal deze reacties nu stuk voor stuk bekijken, waarna hij het wetsvoorstel definitief kan maken.

Dit wetsvoorstel heeft twee hoofddoelen, namelijk om de:
1. Gestructureerde en doelmatige afhandeling van faillissementen mogelijk te maken;
2. Doorstart van op zichzelf levensvatbare gedeelten van de onderneming na faillissement te versnellen. Dit kan door de onderneming de gelegenheid te geven om al vóór de faillietverklaring de nodige voorbereidingen te treffen met de beoogd curator. De beoogd curator heeft alleen de taak om mee te kijken, zich te laten informeren en vervolgens zijn mening te geven over het reilen en zeilen binnen het bedrijf.

De regeling geldt voor ondernemingen, ongeacht welke activiteiten zij uitvoeren of welke rechtsvorm zij hebben (B.V., Stichting, V.O.F., etc.). De regeling geldt dus niet voor natuurlijke personen die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen.

Voorstel Wet continuïteit onderneming I, komt er dan nog een II? Ja, er komen er zelfs drie. Dit wetsvoorstel maakt namelijk deel uit van het programma Herrijking Faillissementsrecht uit 2012. Het programma bestaat uit drie pijlers: 1. Fraudebestrijding, 2. Versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en 3. Modernisering van de faillissementsprocedure. Het wetsvoorstel dat er nu ligt, hoort bij de tweede pijler. Omdat dit wetsvoorstel er het eerst is, heet het Wet continuïteit ondernemingen I.
Het tweede wetsvoorstel zal gaan over de invoering van een dwangakkoord buiten faillissement. Hiermee kunnen schuldeisers en aandeelhouders tot medewerking worden gedwongen wanneer zij zonder reden dwarsliggen bij de pogingen om faillissement te voorkomen.
Het derde wetsvoorstel zal bestaan uit maatregelen om de curator middelen te geven, zodat de onderneming na faillietverklaring (nog tijdelijk) draaiende blijft. Zo kan de curator proberen een zo hoog mogelijke opbrengst proberen te behalen, waarmee hij de schuldeisers kan betalen. Hij bekijkt dan ook of er een kans is op doorstart van levensvatbare onderdelen van het bedrijf. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat klanten de dupe zijn van een faillissement, omdat hun diensten bijvoorbeeld niet meer geleverd worden.

Het is nu wachten tot minister Opstelten de reacties verwerkt, het wetsvoorstel verbetert en dan indient bij de ministerraad.