Home / Nieuws & Blogs / Waarom is het altijd verboden een contract over te dragen?

Waarom is het altijd verboden een contract over te dragen?

| 3 april 2015

Vrijdag contractdag: wat staan er toch een rare clausules in veel ICT-contracten. Bij het schrijven van ons Handboek ICT-contracten kwamen we er heel wat tegen, en in deze vrijdagmiddagreeks bespreken we de meest in het oog springende. Vandaag: waarom verbieden dat een contract overdraagbaar is?

Deze overeenkomst is niet overdraagbaar door een der partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

Naar Nederlands recht is een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen overdraagbaar, maar uitsluitend met instemming van de wederpartij (art. 3:83 jo. 6:159 BW). Gewoonlijk is zo’n onverwachte overdracht niet wenselijk, zodat een verbodsclausule zoals hierboven gebruikelijk is. Strikt gesproken is zij niet noodzakelijk omdat de akte die nodig is voor de overdracht pas rechtsgeldig wordt nadat de wederpartij deze tekent (art. 6:159 lid 1 BW).

Geen toestemming is nodig in geval van overdracht aan een tot de groep van de overdragende partij behorende vennootschap zoals bedoeld in art. 2:24b BW.

Wanneer een partij deel uitmaakt van een groep, meestal via moeder-, dochter- of zustermaatschappijen, kan het logisch zijn om het contract te willen overdragen naar een andere vennootschap uit deze groep. Dit zou voor de wederpartij in beginsel niet uit moeten maken, zodat hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt.

Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.
- OF -
Toestemming mag alleen worden onthouden op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen die van dien aard zijn dat redelijkerwijs toestemming niet kan worden verlangd.

Partijen maken zich nog wel eens zorgen of de wederpartij niet zomaar toestemming zou weigeren. Toevoegingen als “niet op onredelijke gronden” zijn dan ook gebruikelijk. Dit heeft juridisch gezien weinig betekenis, omdat partijen immers altijd redelijk naar elkaar moeten zijn (art. 6:2 en 6:248 BW) maar voor de relatie is het een waardevolle toevoeging.

Het omgekeerde kan ook: “welke zonder opgaaf van reden kan worden onthouden”. Hiermee mag men een stuk onredelijker zijn bij een verzoek om toestemming. Een tussenvorm is “zwaarwegende bedrijfsbelangen”, waarmee wordt aangegeven dat er niet alleen een reden moet zijn maar ook nog eens een gewichtige.

Toestemming bij het geval van een bedrijfsovername of fusie mag alleen worden geweigerd indien de overnemende partij een directe concurrent van de wederpartij is.

Toestemming bij een overname is voor de wederpartij ongunstig, omdat hierdoor het contract irrelevant wordt bij de waardebepaling bij een dergelijke overname. Immers, de wederpartij bij het contract kan opzeggen zodat de overnemende partij niet kan rekenen op de inkomsten daaruit. Het is dan ook gebruikelijk de toestemmingseis in te perken tot directe concurrenten.

In Engelstalige contracten komt men bij zo’n clausule regelmatig een zin als deze tegen:

This agreement is binding upon, and inures to the benefit of, the parties and their respective permitted successors and assigns.

Dit is een typisch wormvormig aanhangsel uit Amerikaans contractenrecht. Doel is (waarschijnlijk) het verduidelijken van de status na overdracht: de ontvangende partijen zijn nu gebonden alsof zij de oorspronkelijke contractspartijen zijn. Dit voelt nogal evident en dat is het natuurlijk ook.

handboek-ict-contracten-3d-75pxKoop het Handboek ICT contracten!
Meer lezen over deze en andere, wél nuttige contractsclausules? Bestel dan nu in voor het Handboek ICT-contracten. In een kleine 300 pagina's worden meer dan 30 ICT-contracten en meer dan 50 verschillende contractsclausules in detail besproken. Inclusief voorbeeldteksten, alternatieven en analyse.