Home / Nieuws & Blogs / Waarom maken ongeldige clausules een contract niet ongeldig?

Waarom maken ongeldige clausules een contract niet ongeldig?

| 17 april 2015

Vrijdag contractdag: wat staan er toch een rare clausules in veel ICT-contracten. Bij het schrijven van ons Handboek ICT-contracten kwamen we er heel wat tegen, en in deze vrijdagmiddagreeks bespreken we de meest in het oog springende. Vandaag: waarom bepalen veel contracten dat je bij een ongeldige clausule om de tafel moet gaan zitten om een nieuwe te maken?

Indien een clausule uit deze overeenkomst ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige clausule benadert binnen de strekking van de overeenkomst.

Met een partiële-nietigheidsclausule pogen partijen te voorkomen dat het contract als geheel ongeldig wordt verklaard wanneer één artikel ongeldig blijkt te zijn. De clausule is met name populair in Amerikaanse overeenkomsten, omdat onder het common law-recht een gedeeltelijk nietige overeenkomst geheel nietig is. Dit recht vereist een volledige “meeting of the minds” oftewel volledige wilsovereenstemming tussen partijen. Wanneer men ook maar op één punt van wil blijkt te hebben verschild, is nooit een overeenkomst tot stand gekomen.

Naar Nederlands recht is een volledige vernietiging vanwege één ongeldige bepaling niet snel aan de orde. Er zal moeten worden bepaald of de nietige clausule deelbaar, als het ware uitsnijbaar, is van de rest van de overeenkomst. De wet (art. 3:41 BW) spreekt van een "onverbrekelijk verband" tussen rechtshandeling en grond van nietigheid. Dit zal meestal niet het geval zijn bij ICT-overeenkomsten – een kernbeding dat in strijd is met de wet komen wij niet vaak tegen.

Daarmee zal in de praktijk al snel een partiële nietigheid worden uitgesproken maar de rest van de overeenkomst intact blijven. Desondanks kan het opnemen van een clausule die dit aspect benoemt, van waarde zijn om te voorkomen dat bij de rechtbank de overeenkomst onbedoeld als geheel ongeldig wordt verklaard. Ook kan de clausule van nut zijn ter geruststelling van Amerikaanse of Engelse wederpartijen.

De inspanningsplicht tot het overeen komen van een nieuwe clausule is vaak een standaardtoevoeging, maar men moet zich afvragen of dit werkelijk wenselijk is. Nietigheid van een clausule wijst er toch vaak op dat er iets grondig mis is met het contract.

Meer weten over aandachtspunten van ICT-contracten? Kom naar de praktische trainingen van ICTRecht Academy voor advocaten en algemeen publiek.

handboek-ict-contracten-3d-75pxKoop het Handboek ICT contracten!
Meer lezen over deze en andere, wél nuttige contractsclausules? Bestel dan nu in voor het Handboek ICT-contracten. In een kleine 300 pagina's worden meer dan 30 ICT-contracten en meer dan 50 verschillende contractsclausules in detail besproken. Inclusief voorbeeldteksten, alternatieven en analyse.