Home / Nieuws & Blogs / WIPO procedure voor .nl-domeinnamen (1): voorwaarden en verloop

WIPO procedure voor .nl-domeinnamen (1): voorwaarden en verloop

| 17 januari 2014

Indien het aankomt op een proces waarbij een .nl-domeinnaam in het geding is, kan worden gekozen voor de civiele rechter of de arbitrageprocedure van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Een Wipo proces heeft een aantal voordelen ten opzichte van een civiele procedure.

Zo komt de arbitrage doorgaans snel tot een uitspraak, zijn zij deskundig en biedt Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) een gratis mediation proces alvorens er wordt overgegaan tot een uitspraak. Hieronder zal ik in het kort schetsen hoe een WIPO procedure doorgaans formeel verloopt: van de indiening van de eis tot en met de uitvoering van de uitspraak.

Geschillenregeling domeinnamen

Indien een .nl domeinnaam onderwerp van een geschil is en dit middels een WIPO procedure wordt uitgevochten, dient de Geschillenregeling voor .nl domeinnamen van de SIDN in acht te worden genomen. In dit document staat omschreven aan welke eisen moet worden voldaan om uiteindelijk tot een uitspraak of een oplossing middels mediation te komen.

Procedure domeinnaam vorderen aanhangig maken

De eiser dient een eis op te stellen en dit te verwerken in het formulier model-eis zoals te vinden op de website van SIDN. De vorderingen van de eiser dienen te zijn gebaseerd op de volgende gronden:

1) De betreffende domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk, handelsnaam, persoonsnaam etc.
2) De domeinnaamhouder heeft geen recht op of belang bij de domeinnaam, en
3) De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt door de domeinnaamhouder.

Indien de eis niet op deze gronden is gebaseerd zal er geen mediation en/of uitspraak volgen.

Als de eis is goedgekeurd zal de WIPO de wederpartij (verweerder) inlichten en de in het geding zijnde domeinnaam ‘’bevriezen’’. Dit laatste wil zeggen dat SIDN niet meer mee zal werken aan opheffing of wijziging van de domeinnaamhouder tot aan het moment dat de procedure is geëindigd. Vervolgens heeft de verweerder 20 kalenderdagen de tijd om een verweerschrift in te dienen in de vorm van het formulier model-verweerschrift.

Mediation proces domeinnaam

Indien SIDN het verweerschrift heeft ontvangen van de WIPO, zal SIDN binnen 5 kalenderdagen zorgen dat het mediation proces wordt gestart. Het mediation proces duurt maximaal drie periodes van 30 dagen en zal voornamelijk telefonisch en schriftelijk plaatsvinden.

Indien er geen oplossing wordt gevonden middels de (overigens kosteloze) mediation, zal een geschillenbeslechter zich buigen over de zaak en een uitspraak doen. Voorwaarde is wel dat de eiser binnen 10 kalenderdagen na de mislukte mediation de administratiekosten en het honorarium (tezamen €1500,-) van de geschillenbeslechter overmaakt aan WIPO.

Uitspraak geschillenprocedure domeinnamen

Nadat de WIPO een geschillenbeslechter heeft benoemd kan deze geschillenbeslechter de partijen vragen om nadere stukken indien hij dat nodig acht. Partijen kunnen ook zelf dit initiatief nemen en het is dan aan de geschillenbeslechter of hij deze schriftelijke stukken nog toelaat. Indien de geschillenbeslechter denkt over voldoende informatie te beschikken om tot een uitspraak te komen wordt de schriftelijke procedure gesloten. Vervolgens zal hij binnen 14 kalenderdagen uitspraak doen en dit opsturen naar de WIPO, waarna de partijen binnen 3 kalenderdagen op de hoogte worden gebracht of de domeinnaam dient te worden overgedragen aan de eiser.

Uitvoering van de uitspraak

Als het oordeel luidt dat de domeinnaam dient te worden overgedragen aan de eiser, zal SIDN dit uitvoeren. Echter, indien de verweerder binnen 10 werkdagen (dit was vóór 1 januari 2014 nog 10 kalenderdagen) bewijst aan SIDN dat hij naar de rechter stapt omdat hij het niet eens is met de uitspraak, zal de domeinnaam ‘bevroren’ blijven.

In de komende blogs zal ik de rechtsgronden behandelen die aan de orde komen in een WIPO procedure voor .nl-domeinnamen.

 

Juridische documenten nodig?

Met de generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw juridische documenten opstellen. U vindt al uw arbeidsrecht, ICT, privacy en andere documenten voor uw onderneming bij JuriDox.