Home / Nieuws & Blogs / DMCA Takedown Notice ontvangen, wat houdt dit in?

DMCA Takedown Notice ontvangen, wat houdt dit in?

| 10 november 2021

Mogelijk heb je wel eens een takedown verzoek ontvangen in de vorm van een ‘DMCA takedown notice’. In Europa kennen we ook notice-and-takedown procedures, maar waar moet je eigenlijk rekening mee houden als je een DMCA takedown notice ontvangt?

DMCA staat voor de Digital Millennium Copyright Act. De DMCA is een Amerikaanse wet en ziet op de bescherming van auteursrechten in de digitale wereld. De wet biedt onder meer beperking van aansprakelijkheid voor providers. Providers zijn tussenpersonen die informatie van anderen opslaan of doorgeven, denk hierbij aan webhosters en internetproviders. Een provider kan volgens de DMCA niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtinbreuk, indien deze direct na een DMCA takedown notice de inbreukmakende content offline haalt.

DMCA takedown notice

Wanneer een (vermeende) auteursrechthebbende van mening is dat een provider onrechtmatige content op een website heeft staan, kan de rechthebbende door middel van een DMCA takedown notice een klacht indienen bij deze provider. Een DMCA takedown notice kan worden ingediend bij de partij die verantwoordelijk is voor de hosting van het inbreukmakende materiaal.

Volgens de DMCA moet een dergelijke takedown notice de volgende elementen bevatten:

  • Een schriftelijke en/of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk (of werken) waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
  • Identificatie van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt en dat moet worden verwijderd of geblokkeerd, evenals informatie over de locatie van het materiaal (bijvoorbeeld specifieke url’s behorend bij het materiaal);
  • Informatie om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals naam, adres, telefoonnummer en email-adres van de klager;
  • Een verklaring dat de klager te goeder trouw van mening is dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet;
  • Een verklaring van de klager op straffe van meineed, dat de informatie in de takedown notice correct is en dat de klager bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht waarop inbreuk is gemaakt, dan wel de rechthebbende is van het auteursrecht.

Beperking van aansprakelijkheid van providers: Europa vs. Verenigde Staten

Wanneer de provider een DMCA takedown notice ontvangt, kan op grond van de DMCA van een provider worden geëist dat deze inbreukmakende content van zijn website verwijderd. Doet de provider dit niet, dan bestaat het risico dat de provider uiteindelijk aansprakelijk wordt gesteld. Haalt de provider de betreffende content van zijn website? Dan kan de provider niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de inbreukmakende content.

In Europa kennen we eenzelfde procedure, welke volgt uit de E-commerce richtlijn (Richtlijn Elektronische handel 2000/31/EG): notice-and-takedown. Deze procedure ziet echter op het opslaan en doorgeven van alle onrechtmatige informatie en niet slechts op inbreuk van auteursrechten. Een provider is niet aansprakelijk voor informatie opgeslagen door derden indien zij niet weet, of redelijkerwijs niet behoorde te weten, van de onrechtmatige informatie. Wanneer een provider op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige informatie, dient de provider deze onrechtmatige informatie te verwijderen. Een provider hoeft informatie slechts te verwijderen wanneer het materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is.

De DMCA kent een dergelijk vereiste niet en in de praktijk zal een provider na het ontvangen van een DMCA takedown notice de content direct van de site verwijderen. Hierna stelt de provider degene die de content heeft geplaatst op de hoogte van de klacht en verwijdering. De plaatser van de content heeft vervolgens de mogelijkheid een counter-notification in te dienen, wanneer deze het niet eens is met de klacht. Er zal dus niet voorafgaand aan verwijdering door de provider worden onderzocht of de klacht daadwerkelijk gegrond is. De DMCA verbiedt ook niet om takedown notices in te dienen, waarvan klager redelijkerwijs weet dat het geen auteursrechtschending oplevert.

Geldt de DMCA ook voor mij?

Het kan voorkomen dat je een verzoek ontvangt in de vorm van een DMCA takedown notice. Je moet in ieder geval voldoen aan de regels uit de E-commerce richtlijn. Je bent dus verplicht de klacht uit dit verzoek in behandeling te nemen, ongeacht welke naam dit verzoek heeft. Daarnaast kan het voorkomen dat het materiaal genoemd in de klacht op grond van Europees recht niet strafbaar is, maar op grond van de DMCA wel. Het is goed om in je achterhoofd te houden dat jij, naast de binnen de EU geldende notice-and-takedown regels, mogelijk ook aan de regels uit de DMCA moet voldoen. Wanneer je je als Nederlandse webhoster richt op websitebezoekers in de VS, moet jij je aan Amerikaanse wetgeving houden, dus ook aan de DMCA. Ook wanneer je servers gebruikt die fysiek in de VS staan moet jij je aan de regels uit de DMCA houden. Is hier sprake van en ontvang je een DMCA takedown notice die de hiervoor genoemde elementen bevat? Dan is het noodzakelijk dat je het materiaal, dat is genoemd in de takedown notice, zo snel mogelijk verwijdert of ontoegankelijk maakt.

Kom je er niet uit? Wij denken graag mee.