Home / Nieuws & Blogs / Geheimhouding door werknemers

Geheimhouding door werknemers

| 29 augustus 2019

Een door een werknemer getekende geheimhoudingsovereenkomst heeft juridisch weinig waarde. De reden daarvan zit hem in de (on)mogelijkheid om de werknemer aansprakelijk te stellen. Een werknemer die in de hoedanigheid van werknemer de geheimhoudingsverplichting overtreedt, valt onder de aansprakelijkheid van werkgever. Dit wordt pas anders als hij opzettelijk de geheimhoudingsverplichting overtreedt.

Afdwingen geheimhoudingsverplichting

Het afdwingen van de geheimhoudingsverplichting door een werknemer kan wél via de arbeidsovereenkomst. Dit is mogelijk, doordat in de arbeidsovereenkomst zelf een boetebepaling opgenomen kan worden, die van toepassing kan worden verklaard op het overtreden van de geheimhoudingsverplichting. Belangrijk hierbij is om de boetebepaling reeds bij indiensttreding schriftelijk in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een boete kan namelijk niet worden opgenomen in een aanvullende regeling of in een werkinstructie. Daarbij komt nog eens dat het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in het nadeel van de werknemer een moeilijke opgave is.

Wanneer geen boetebeding is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, staat de werkgever niet direct met lege handen. Voor sommige beroepen, zoals medische beroepen, is het beroepsgeheim in de wet opgenomen. Voor werknemers waar dit niet expliciet is opgenomen, geldt goed werknemerschap. Dit is een algemene wettelijke verplichting voor werknemer om zich als een goed werknemer te gedragen. Onder deze regeling is een werknemer verplicht tot geheimhouding.

Wettelijke verplichting goed werknemerschap

De wettelijke verplichting tot goed werknemerschap kan door de werkgever worden ingekleurd in de vorm van een waarschuwing of werkinstructie, waarin wordt uitgelegd wat voor soort informatie niet naar buiten mag worden gebracht. Een werkgever heeft namelijk een instructierecht. Het instructierecht houdt in dat werknemers zich moeten houden aan voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Geheimhouding van bedrijfsgeheimen en bijvoorbeeld van persoonsgegevens van klanten, kan prima onder de goede orden van de onderneming worden geschaard. In de waarschuwing of werkinstructie omtrent geheimhouding kunnen tevens mogelijk op te leggen sancties worden opgenomen, als een berisping en schorsing. Daarmee wordt de waarschuwingsfunctie van de instructie versterkt, en heeft een werkgever tevens voldaan aan diens informatieverplichting tegenover werknemers.

Het is verstandig om de waarschuwing schriftelijk aan werknemers te overhandigen en hen te laten bevestigen dat zij dit hebben gelezen, zodat daar intern bewijs van is. Deze bevestiging kan bijvoorbeeld door middel van een e-mail respons, of door middel van een handtekening onder een papieren verklaring. Als de geheimhoudingsverplichting dan door werknemer ernstig wordt overtreden, kan er in sommige gevallen (naast de eerdergenoemde sancties) mogelijk een grond voor ontslag ontstaan. Door middel van de bevestiging van gelezen kan werkgever in de ontslagprocedure bewijzen dat werknemer wist wat de inhoud van de geheimhoudingsverplichting precies was en in welke mate deze overtreden is.