Home / Nieuws & Blogs / Help, iemand heeft mijn medisch dossier ingezien! Maar wie en wanneer?

Help, iemand heeft mijn medisch dossier ingezien! Maar wie en wanneer?

| 15 december 2020

Het was vorige week volop in het nieuws: in het Roosendaalse Bravis Ziekenhuis las een secretaresse jarenlang de medische dossiers van haar partners ex-vrouw en diens familie. Deze gegevens werden door de man van de secretaresse gebruikt in een ‘wraakroman’. Het slachtoffer ontdekte in 2018 dit datalek toen ze bij het ziekenhuis informeerde wie er inzage in haar dossier heeft gehad.  

Het bleek dat haar dossier in de afgelopen jaren regelmatig was ingekeken door de secretaresse. Daarop wilde het slachtoffer een afschrift van de loggegevens mee, maar dit werd in eerste instantie geweigerd. Dat werpt de vraag op hoe het ook alweer zit met het recht op een kopie van (log)gegevens. Is dat recht absoluut of zijn er uitzonderingen?

Het recht op afschrift loggegevens in de wet

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt in algemene zin het recht van de betrokkene om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die van hem/haar worden verwerkt. Met betrekking tot de gegevens in het medisch dossier is dat expliciet neergelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De hulpverlener moet op basis van deze nationale wet aan de patiënt zo spoedig mogelijk inzage in of een kopie van de gegevens uit het medisch dossier verstrekken, als die daarom verzoekt. Daar zijn wel wat uitzonderingen op: de hulpverlener hoeft bijvoorbeeld geen inzage of afschrift te verstrekken ten aanzien van persoonlijke werkaantekeningen.

Afgelopen juli zijn er een paar nieuwe regels in werking getreden, die aanvullend gelden op de WGBO en de AVG. Deze regels zijn neergelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Het belangrijkste verschil ten aanzien van het recht op inzage en afschrift in de AVG en de WGBO lijken de toevoegingen “elektronisch” en “kosteloos”. Lees meer over deze nieuwe regels in onze blog.

In de Wabvpz is ook opgenomen dat wanneer de patiënt verzoekt om inzage of afschrift van zijn dossier, op verzoek van de patiënt ook de loggegevens worden meegegeven. Dit is (1) wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en (2) wie bepaalde informatie in het dossier heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum. De wet stelt dat dit onverminderd het bepaalde in de AVG over inzage en afschrift geldt. Met andere woorden: de uitzonderingen die onder de AVG worden genoemd, gelden hier ook.

Geen absoluut recht

De uitvoeringswet van de AVG geeft vervolgens enkele uitzonderingen op het moeten beantwoorden aan de rechten van de betrokkene. Het verschaffen van inzage en een kopie kan bijvoorbeeld achterwege worden gelaten ter bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen. De beoordeling hiervan rust op de verwerkingsverantwoordelijke (hier de zorginstelling). Het recht op een kopie van de loggegevens is dus niet absoluut. Het Bravis Ziekenhuis lijkt hier een beroep op te hebben gedaan. Zo stelde zij dat de privacy en de rechten van de betrokken medewerker ook gerespecteerd moesten worden en daarom de loggegevens niet direct meegegeven konden worden. We zijn benieuwd of dit nog een staartje krijgt.