Home / Nieuws & Blogs / Het Integraal Zorgakkoord; wat kunnen we verwachten?

Het Integraal Zorgakkoord; wat kunnen we verwachten?

| 12 oktober 2022

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden afspraken gemaakt over waar de zorg de komende 4 jaar naartoe moet. Deze afspraken worden gemaakt met een aantal beroeps- en brancheorganisaties in de zorg en het ministerie van VWS. En afgelopen maand is er een historisch Integraal Zorgakkoord ondertekend. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

De uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord

De afspraken in het Zorgakkoord berusten op drie pijlers: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

In het Zorgakkoord zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • Passende zorg: de juiste zorg op de juiste plek en in overleg met de patiënt.
  • Verregaande samenwerking tussen de regio’s en verschillende zorgdomeinen, GGZ, gemeentes en ziekenhuizen.
  • Versterking van de eerstelijnszorg.
  • Zorg voorkomen door gezond leven en preventie.
  • Vergroten van het werkplezier in de zorg.
  • Verbeteren van de contractering.
  • Verbeteren van digitalisering en gegevensuitwisseling.

Als we even inzoomen op de uitgangspunten die te maken hebben met de digitalisering in de zorg, zijn er de volgende afspraken gemaakt.

Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg

Het is de uiteindelijke ambitie van het ministerie van VWS om te komen tot een volledige gedigitaliseerde en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens. Deze visie bestaat al langer en komt tot uiting in het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). De Wegiz vormt de basis om bij algemene maatregelen van bestuur (AMvB) gegevensuitwisselingen aan te wijzen die ten minste elektronisch moeten plaatsvinden. Gepland is nu dat de eerste gegevensuitwisselingen pas in 2026 te realiseren zijn.

De afspraken in het Zorgakkoord zien voornamelijk op het maken van afspraken met leveranciers over standaarden voor taal en techniek. Er komt een nieuwe landelijke organisatie die zorgaanbieders en leveranciers gaat ondersteunen bij het implementeren van de standaarden.

Ten slotte bereidt VWS een wetsaanpassing voor waardoor het mogelijk wordt om voor de acute zorg gegevens zonder toestemming beschikbaar te stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem, tenzij de patiënt bezwaar heeft (opt-out).

Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens

Het VWS blijft het gebruik van Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) ondersteunen. Met een PGO heeft de burger toegang tot zijn eigen zorggegevens. VWS wil via aanpassingen van wet- en regelgeving ervoor zorgen dat PGO’s gebruiksvriendelijk, kosteneffectief en conform een goed businessmodel kunnen werken.

Er moet een transformatie worden gemaakt naar hybride zorg

Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is een transformatie nodig naar hybride zorg. Het streven is dat 70% van de zorgpaden die geschikt zijn voor digitale en/of hybride zorg ook daadwerkelijk digitaal of hybride beschikbaar zijn. Hierbij moet de digitale/hybride zorg toegankelijk zijn voor mensen en moet het de inclusiviteit van de zorg bevorderen.

Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd

Om administratieve lasten laag te houden en voor meervoudig gebruik van data worden gegevens digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd. Waar mogelijk worden knelpunten voor het hergebruik van gegevens voor secundaire doeleinden weggenomen. Een en ander met de nodige privacywaarborgen voor de burger!

Meer aandacht voor digitale (zelfzorg)middelen

Om de transformatie te maken naar hybride zorg en om onnodig beroep op eerstelijnszorg verder te voorkomen zetten partijen in op de doorontwikkeling van digitale (zelfzorg)middelen. Er wordt geld ter beschikking gesteld voor deze e-health toepassingen.

De looptijd van het Zorgakkoord is 2023 t/m 2026. Onder regie van VWS zal een team worden opgezet om de uitwerking van het Zorgakkoord na te jagen. Samen met dit team zullen partijen elk kwartaal de voortgang van het realiseren van de plannen bespreken. In 2024 zal er een aanvullend tussentijds evaluatiemoment plaatsvinden. Deze evaluatie zal uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij.

New call-to-action

Meer weten over Zorg en ICT? Lees verder: