Home / Nieuws & Blogs / Hostingvoorwaarden review: Duur en opzegging van het contract

Hostingvoorwaarden review: Duur en opzegging van het contract

| 19 maart 2012

Drie hostingbedrijven die werken met zelfgemaakte voorwaarden krijgen gratis nieuwe van ons, in ruil voor een openbare review van de voorwaarden die ze nu hanteren. De komende weken zullen we één of twee berichten plaatsen waarbij we steeds een ander aandachtspunt uitlichten omtrent algemene voorwaarden, en dan de voorwaarden van de drie deelnemende hosters er naast leggen om te zien wat er beter kan. Deze week aandacht voor Duur en opzegging. Hoe lang duurt het contract en hoe kom je van elkaar af?

Hosting is een “duurovereenkomst”, een contract dat niet automatisch eindigt bij een bepaalde gebeurtenis. Een koopovereenkomst eindigt bijvoorbeeld zodra het product geleverd en de prijs betaald is. En een overeenkomst voor het schilderen van een huis eindigt zodra alles netjes in de verf staat. Maar bij hosting is zo’n moment niet aan te wijzen. Het is daarom belangrijk om zelf te regelen hoe lang het contract loopt en onder welke omstandigheden het contract zal eindigen.

Hoofdregel bij duurovereenkomsten is dat ze opzegbaar moeten zijn, hoewel er wel een redelijke opzegtermijn gegund moet worden. Een hoster mag dus niet zomaar zeggen “Leverancier kan per direct en zonder aanleiding het contract eenzijdig opzeggen”, want dat is geen redelijke opzegtermijn. Een klant moet op zijn minst tijd hebben om te verhuizen.

N+1 Internet Solutions

Bij N+1 Internet Solutions begint de overeenkomst eenvoudig:

De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende overeenkomst door N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks wordt ontvangen.

Opmerkelijk daarbij is wel dat het bestelproces van N+1 geen moment kent waarin men iets moet ondertekenen en opsturen. Alles verloopt via de website, zelfs zo snel dat wij bij het testen van het bestelproces al een instapserverpakket met een Intel Atom 330 bleken te hebben afgenomen. Dit moet dus echt anders; de algemene voorwaarden moeten beschrijven hoe een bedrijf werkt.

Voor duur en beëindiging wordt de meest voorkomende constructie gehanteerd:

De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke of per e-mail verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

Een jaarcontract is voor hosting een logische keuze, al was het maar omdat domeinnamen vaak ook per jaar afgenomen worden bij de betreffende registries en men zo het domeinnaamcontract en het hostingcontract gelijk kan houden.

Voor opzegging doet N+1 niet moeilijk: dat mag schriftelijk of per e-mail. De wet stelt hier ook geen eisen. Wel moet de afzender bewijzen dat de opzegging is aangekomen, en dat kan bij een e-mail soms een probleem zijn. Maar als de hoster reageert op zo’n mail, is dat natuurlijk bewijs.

N+1 hanteert daarbij een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. Dat is de meest voorkomende termijn. Sommige hosters hanteren één maand opzegtermijn, wat een tikje

Dit gaat om gewone opzeggingen. Maar wat nu als de klant niet betaalt of een andere wanprestatie pleegt? Van de wet mag de hoster dan opzeggen, hoewel er wel eerst een ingebrekestelling moet zijn verstuurd. Dit regelt N+1 niet expliciet, maar dat hoeft ook niet omdat de wet deze bevoegdheid al geeft.

Wel gaat N+1 er stevig in met een extra bevoegdheid:

Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van N+1 Internet Solutions / N+1 IP Networks op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Bij een wanprestatie is N+1 hiermee niet alleen gerechtigd het betreffende contract op te zeggen, maar ook alle andere contracten met deze klant. En men hoeft niet eens te waarschuwen. Dat gaat wel érg ver, en het is twijfelachtig of dat rechtsgeldig is omdat een dergelijk breed opzeggingsrecht wel in redelijke verhouding moet staan tot de gepleegde overtreding.

Greenhost

Greenhost houdt er een korte standaardtermijn op na:

De duur van de overeenkomst is tenzij anders overeengekomen, minimaal drie maanden met daarna stilzwijgende verlenging per maand. De opzegtermijn na de eerste periode van drie maanden is één maand.

Dit is keurig en biedt de klant de gelegenheid om snel over te stappen als deze dat wil. En met de constructie van stilzwijgende verlenging per maand conformeert Greenhost ook meteen aan de Wet Van Dam, die deze termijn dwingend voorschrijft voor consumentencontracten. Maar bij Greenhost geldt de termijn ook voor bedrijven.

Voor domeinnamen staat er iets anders:

De duur van overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op domeinnamen is minimaal 12 maanden, met daarna steeds een stilzwijgende verlenging per 12 maanden.

Deze termijn is begrijpelijk, want veel domeinnaamregistries hanteren ook 12 maanden naar registrars zoals Greenhost toe. Of dit ook kan voor consumenten met een domeinnaam, is een open vraag waar we nu niet nader op ingaan. Wel vragen we ons af wat er gebeurt als een klant na zeg zes maanden opzegt. Wordt dan alles opgezegd behalve de domeinnaam?

Wanneer de klant zich niet netjes gedraagt, heeft Greenhost de mogelijkheid haar dienstverlening op te schorten totdat de klant een en ander rechtgezet heeft. Maar in bijzondere gevallen kan Greenhost ook van de klant af:

Greenhost is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Greenhost diensten te staken indien de klant:

  • aan Greenhost valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  • nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  • de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  • surséance van betaling heeft aangevraagd;
  • onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

De laatste drie bullets zijn logisch, en de middelste van “valse voorwendselen” ook. De sanctie lijkt een beetje streng bij “valse of verkeerde” persoonsgegevens, of het vergeten een adreswijziging door te geven. We begrijpen het wel, niemand wil graag een oplichter als klant. Mogelijk kan dit punt wat worden verzacht door van “opzettelijk valse gegevens doorgeven” te spreken.

ZZPstudio

ZZPstudio hanteert een gelaagde structuur bij het vastleggen van de standaardduur van haar contracten. Eerst zien we:

De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of het een abonnement betreft voor een Consument.

En meteen daarna komt er

Alle overeenkomsten en abonnementen met Zakelijke Opdrachtgevers betreffende ASP contracten, SLA abonnementen en webhosting/VPS-servers worden aangegaan voor een eerste termijn van 1 (zegge één) jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch verlengd per maand, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door de Gebruiker.

Ook voor domeinnaamregistraties is er een dergelijke clausule. Met deze specifieke clausule kunnen we eigenlijk geen voorbeeld verzinnen van een overeenkomst dat onder de “onbepaalde tijd”-regel zou vallen.Het ontwerpen van websites (iets dat ZZPstudio ook doet) is natuurlijk geen abonnement, maar een opdracht daartoe zou juist een bepaalde tijd duren, namelijk de tijd totdat het ontwerp klaar en goedgekeurd is.

Omdat de specifieke clausules over jaarcontracten consequent spreken van “Zakelijke Opdrachtgevers” en de generieke regel dat niet doet, vermoeden wij dat de opzet hier is om aan de Wet Van Dam te voldoen. Consumentklanten hebben zo voor alle diensten een onbepaaldetijdcontract, en zakelijke opdrachtgevers krijgen steeds jaarcontracten. En voor het geval er ooit een nieuw type dienst komt dat niet onder de genoemde abonnementsoorten valt, is daarvoor ook meteen vastgelegd dat sprake is van onbepaalde tijd. Erg slim!

Bij het opzeggen is ZZPstudio coulant:

De Opdrachtgever mag de wens tot het beëindigen van een domeinnaamregistratie, webhosting overeenkomst of ander abonnement ten allen tijde minimaal 1 maand vóór de verlengingsdatum op dezelfde wijze kenbaar maken als de overeenkomst gesloten is. Tevens mag de Opdrachtgever de wens tot beëindiging telefonisch, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de Gebruiker, waarbij de Opdrachtgever de Gebruiker in staat stelt deze te identificeren als de rechtmatige eigenaar/Opdrachtgever van het Abonnement of Dienst. Acceptatie van de opzegging geschied door het bevestigen van de opzegging door de Gebruiker aan de Opdrachtgever.

De term “zelfde wijze als de overeenkomst gesloten is” echoot de Wet Van Dam, die dit dwingend voorschrijft als mogelijkheid bij consumentencontracten.

Voor het geval de klant zich niet gedraagt zoals verwacht, heeft ZZPstudio een uitgebreide serie clausules die haar een opzegbevoegdheid geven. Zo mag het bedrijf opzeggen als “na het sluiten van de
overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen”, en ook als de klant gekocht wordt door een concurrent van ZZPstudio mag men het contract opzeggen.

Ook een mooie om achter de hand te hebben is deze:

Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Dit is een “onvoorziene omstandigheden”-clausule waarmee extreme situaties aangegrepen kunnen worden om het contract te beëindigen. Natuurlijk geldt dit niet zomaar: “kan niet worden gevergd” is een hoge grens, het moet zo goed als volstrekt onmogelijk zijn om in die omstandigheden nog door te gaan.

Met al die bevoegdheden zou een klant kunnen vrezen zomaar ineens zonder hosting te kunnen staan. Maar ZZPstudio voorziet daarin:

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Hiermee verplicht ZZPstudio zich bij opzegging mee te werken aan overdracht, zodat de klant verder kan bij een ander. Wel mag ZZPstudio kosten hiervoor in rekening brengen, wat natuurlijk prima is mits vooraf maar gezegd wordt wat de basis voor de kosten is. Gaat het om uurtje/factuurtje en zo ja tegen welk tarief, of zijn er vaste kosten en waar kan men die dan nalezen?

De formulering “tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is” roept bij ons wat vraagtekens op. Wordt daarmee bedoeld “tenzij Opdrachtgever zelf verzocht om de opzegging”? In dat geval is de clausule volstrekt redelijk; dan kan de opdrachtgever zelf het moment kiezen en eventueel zaken overdragen. Maar als wordt bedoeld “tenzij de reden voor de opzegging aan opdrachtgever te wijten is”, dan wordt het iets dubieuzer. Want daaronder valt ook het te laat betalen of die “goede grond” die “geeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen“. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Maak gratis een notice-and-takedownformulier met onze generator op JuriDox. Of bestel met 20% korting documenten binnen de hostingbundel op JuriDox.