Home / Nieuws & Blogs / Onderbouwingsgegevens WOZ-waarde zijn geen persoonsgegevens

Onderbouwingsgegevens WOZ-waarde zijn geen persoonsgegevens

| 15 april 2019

Gezien de tijd van het jaar gaan we weer massaal onze belastingaangiften invullen, waarbij ook de WOZ-waarde voor woningeigenaren weer relevant wordt. Maar kun je nou eigenlijk de gegevens die ten grondslag liggen aan de WOZ-waarde van je huis, opvragen op basis van je inzagerecht uit de privacywetgeving? Nee, zo blijkt uit een recentelijke case die speelde voor de Raad van State (RvS).

Verzoek tot verstrekking van gegevens over woning

De situatie was als volgt: op 7 april 2016 had een woningeigenaar een verzoek ingediend, bij de heffingsambtenaar, tot verstrekking van alle gegevens over zijn woning op basis waarvan de WOZ-waarde van zijn huis was vastgesteld. Hieronder vallen gegevens zoals: “buurt, wijk, type woning, marktsegment, waardeverloop, kengetallen, volume van de woning, gebruiksoppervlakte van de woning, volumes van de bijgebouwen, gebruiksoppervlaktes van de bijgebouwen, bouwjaar van de woning, bouwjaar van de bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, ligging, de KOUDV-factoren (kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en voorzieningen van de woning), omgevingsfactoren, overrule factor van de woning, overrule factor van het perceel en eventuele waarde drukkende factoren, zoals beperkingen uit het bestemmingsplan, aanwezigheid van asbest, parkeeroverlast of overlast van nabije grootschalige evenementen.

De heffingsambtenaar wees dit inzageverzoek echter impliciet af. Dit met als onderbouwing dat deze gegevens geen persoonsgegevens zijn en dat er daarom niet op basis van de privacywetgeving inzage in hoefde te worden verschaft. De Rechtbank Gelderland was het met dit standpunt eens. De rechtbank was namelijk van mening dat het adres van een woning en de WOZ-waarde wel persoonsgegevens zijn, maar de gegevens die aan de WOZ-waarde ten grondslag liggen, niet. De onderbouwing van de rechtbank hiervoor was: dat dergelijke gegevens geen gegevens zijn die alleen of in combinatie met andere gegevens zo kenmerkend zijn voor een bepaalde persoon dat hij daarmee kan worden geïdentificeerd. Dergelijke gegevens zijn waardegegevens.”

Waardegegevens niet aan te merken als persoonsgegevens

In zijn betoog voor de RvS gaf de woningeigenaar te kennen het niet eens te zijn met het standpunt van de rechtbank, omdat “de uitkomsten van marktonderzoek in combinatie met gegevens van zijn woning tot hem als identificeerbare persoon kunnen leiden. Dit betoog werd echter door de RvS resoluut van tafel geworpen en het oordeel van de rechtbank werd door de RvS bevestigd. Moraal van het verhaal: waardegegevens (gegevens die ten grondslag liggen aan de WOZ-waarde van je huis) zijn, met uitzondering van je adres en de WOZ-waarde zelf, dus niet aan te merken als persoonsgegevens.

Overigens wil dit niet zeggen dat je als woningeigenaar geen inzage kunt krijgen in de gegevens die ten grondslag liggen aan de WOZ-waarde van je huis en de betreffende woningeigenaar dit niet heeft gekregen. Je kunt de gegevens die ten grondslag liggen aan de WOZ-waarde van je huis namelijk opvragen op basis van artikel 40 van de Wet WOZ. Van deze opvraagmogelijkheid had de woningeigenaar eveneens gebruik gemaakt.

NB: In deze uitspraak werd uitgegaan van het recht op inzage zoals vastgelegd in de Wbp en nog niet zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Reden hiervoor is dat het ging om een besluit tot afwijzing van het verzoek door de heffingsambtenaar van 16 mei 2017, toen de AVG de Wbp nog niet had vervangen.