Home / Nieuws & Blogs / Huur valt niet onder wet Van Dam

Huur valt niet onder wet Van Dam

| 29 september 2011

Heeft u onze laatste factsheet over de wet Van Dam al gelezen? Hierin wordt een wetswijziging besproken op grond waarvan de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten aan banden gelegd.
Kort door de bocht is het gevolg dat een consument in het geval van stilzwijgende verlenging, de overeenkomst dagelijks kan opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

In de factsheet wordt niet gesproken over de stilzwijgende verlenging van huurovereenkomsten. Deze vallen ook niet onder de wetswijziging. De wet is van toepassing op het geregeld afleveren van zaken en het geregeld doen van verrichtingen (artikel 6:236 lid 1 onder j van het Burgerlijk Wetboek). Daarnaast zijn voor het geregeld afleveren van dag-, nieuws en weekbladen en tijdschriften, speciale regels opgenomen in de nieuwe wet.

Een voorbeeld van het geregeld afleveren van zaken is een overeenkomst tot het maandelijks toesturen van een nieuw boek, in ruil voor het doen van een betaling. Een voorbeeld van een overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen is de afspraak dat iemand elke week voor de duur van (bijvoorbeeld) een jaar, bij u komt schoonmaken. Het gaat hier dus om het leveren van een dienst.

Daaronder vallen geen huurovereenkomsten. Huur wordt namelijk anders beschreven in de wet. Het gaat om het door de verhuurder in gebruik geven van (een deel van) een zaak in ruil voor een tegenprestatie door de huurder. Het hoeft hier niet te gaan om een huis, het kan ook gaan om een auto of een zaagmachine. “In gebruik geven” is wat anders dan “geregeld afleveren”. U krijgt niet wekelijks een nieuwe zaagmachine afgeleverd. Indien u een zaagmachine huurt, dan krijgt u de machine mee voor een bepaalde duur waarna u hem weer teruggeeft.

Het gevolg hiervan is dat de strikte regels omtrent stilzwijgende verlenging niet gelden voor huur. Wel blijft de algemene regel gelden dat voorwaarden niet “onredelijk bezwarend” mogen zijn. Deze regel geldt naast de zwarte en grijze lijst (waarin specifieke onredelijk bezwarende respectievelijk waarschijnlijk onredelijk bezwarende voorwaarden zijn opgeschreven en) waarvan de nieuwe regels van Van Dam onderdeel uit gaan maken.