Home / Nieuws & Blogs / Wat het mooie is van een vaststellingsovereenkomst? De afdwingbaarheid!

Wat het mooie is van een vaststellingsovereenkomst? De afdwingbaarheid!

| 22 augustus 2012

Heb je een conflict dat je buiten de rechtbank om wil beslechten? Dan is er een oplossing : de vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst kunnen bedrijven afspraken maken over de oplossing van hun conflict. Als je de vaststellingsovereenkomst goed vorm geeft, is deze juridisch afdwingbaar. Dan zijn beide partijen van het conflict verlost en kan ieder weer verder met wat echt telt.

Hoe kom je tot een vaststellingsovereenkomst? Of concreter; heb je daar een jurist voor nodig?

Een vaststellingsovereenkomst hoort bij een Mediation. Als wij de Mediation voeren, zorgen wij ook voor de vaststellingsovereenkomst. Die bevat het bereikte akkoord. Maar een vaststellingsovereenkomst kan ook buiten een Mediation ontstaan en het gevolg zijn van rechtstreekse onderhandelingen tussen bedrijven. Ben je er als bedrijf zelf in geslaagd een akkoord te bereiken met je `tegenstander` dan ben je al een heel eind. Toch is het raadzaam de vaststellingsovereenkomst te laten schrijven of op zijn minst te laten checken door een jurist. Want je hebt er pas iets aan als het bereikte akkoord echt het einde betekent van de discussie.

Een recent gepubliceerd vonnis in een geschil tussen het onderzoeksbureau Opinion en het softwarebedrijf Allscan is een goed voorbeeld van de praktische afdwingbaarheid van een vaststellingsovereenkomst. Waar ging de vaststellingsovereenkomst over?

Allscan was opgericht in overleg met Opinion om alle IT werkzaamheden voor Opinion te verrichten. Vervolgens was een discussie ontstaan over de overnamesom, de werkwijze en de overeengekomen omzetgarantie. Daarover waren afspraken gemaakt in de vorm van twee opeenvolgende vaststellingsovereenkomsten.

Na het sluiten van de laatste vaststellingsovereenkomst was toch weer ruzie ontstaan over betalingen en over de omzetgarantie die Opinion had verstrekt. Het komt er op neer dat Opinion - ondanks heldere afspraken in de vaststellingsovereenkomst - weigerde haar betalingsverplichtingen na te komen.

De Rechtbank van Almelo besliste dat de door Opinion te betalen bedragen zonder meer verschuldigd en opeisbaar waren. De rechter verwees daarvoor naar de duidelijke tekst van de vaststellingsovereenkomst. Een succes voor Allscan dus en voor de vaststellingsovereenkomst, nu diens afdwingbaarheid was bewezen.

Wat echter niet werd toegewezen, is de omzetgarantie van Opinion aan Allscan in de vorm van gegarandeerde aantallen uren werk gedurende een bepaalde periode. Reden voor de afwijzing? De tekst van de vaststellingsovereenkomst bood niet genoeg duidelijkheid over de werkzaamheden die in de afgesproken uren dienden te worden verricht. De omzetgarantie was dus te vaag omschreven om in aanmerking te kunnen komen voor toewijzing in kort geding.

Moraal van het verhaal? Een vaststellingsovereenkomst is perfect juridisch afdwingbaar. Voorwaarde voor opeisbaarheid van de verplichtingen uit de overeenkomst, is wel dat deze helder en specifiek genoeg omschreven zijn. Terug naar mijn eerdere vraag of er aan een vaststellingsovereenkomst een jurist te pas moet komen? Om gerust te zijn, wel.