Home / Nieuws & Blogs / Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #3

Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #3

| 4 april 2019
Crowdfunding: stand van zaken en de Europese Crowdfundingverordening #3

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese lidstaten wint crowdfunding aan populariteit. Daarmee neemt ook de behoefte aan heldere en eenduidige regelgeving toe. Op dit moment is er nog geen uniform regelgevingskader voor crowdfunding binnen de Europese Unie. In Brussel wordt echter wel gewerkt aan een Verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (“ECSP Verordening”). In deze blog zoomen we in op de inhoud van de ECSP Verordening en de mogelijke gevolgen van de invoering daarvan.

Noodzaak van een Europese Verordening

In de blog van vorige week hebben we al stilgestaan bij de regelgeving over en het toezicht op crowdfundingplatforms in Nederland. Maar een crowdfundingplatform met een vergunning of een ontheffing in Nederland, kan daarmee nog niet zomaar de markt op in een andere Europese lidstaat. Sommige lidstaten hebben eigen regelgeving voor crowdfundingplatforms vastgesteld, die niet altijd op elkaar aansluiten. Als gevolg daarvan moet het platform steeds opnieuw inventariseren aan welke vereisten moet worden voldaan. Per lidstaat kunnen er andere vergunningen, ontheffingen of registraties nodig zijn. Daarnaast moeten er per lidstaat mogelijk aanpassingen in het bedrijfsmodel worden doorgevoerd.

Om deze internationale belemmeringen weg te nemen, werd afgelopen jaar een voorstel voor de ECSP Verordening ingediend. Deze verordening moet ervoor zorgen dat crowdfundingplatforms in de toekomst onder één vergunning activiteiten kunnen ontplooien binnen de hele Europese Unie. Daarmee wordt het voor de platformaanbieders gemakkelijker om hun dienstverlening naar andere lidstaten uit te breiden. Tegelijkertijd wordt het voor de gebruikers van het platform gemakkelijker om internationale crowdfundingacties op te zetten, of om daarin te investeren.

Eén vergunning voor de hele Europese Unie

Crowdfundingplatforms die een vergunning aanvragen onder de ECSP Verordening, mogen hun diensten met deze vergunning aanbieden in de hele Europese Unie. Lidstaten hebben niet het recht om zelf aanvullende en/of afwijkende vereisten aan de crowdfundingplatforms op te leggen. Daarmee moet het dus voor de platformaanbieders een stuk eenvoudiger worden om grensoverschrijdend te opereren. Het kan overigens wel zo zijn dat het platform nog een losse vergunning nodig heeft als betaalinstelling. Zoals we vorige week al zagen, kunnen er via crowdfundingplatforms namelijk ook betaaldiensten worden verricht. Voor betaalinstellingen bestaat echter al een regeling voor grensoverschrijdende dienstverlening (waarover hier meer), dus dit hoeft verder niet in de weg te staan van de internationale ambities van het crowdfundingplatform.

Crowdfundingplatforms zijn niet verplicht om van de regeling uit de ECSP Verordening gebruik te maken. Het is de bedoeling dat het regime uit de ECSP Verordening aanvullend gaat gelden naast de bestaande nationale constructies. Crowdfundingplatforms die al over een ontheffing of vergunning beschikken, hoeven bij de invoering dus niet opnieuw een aanvraag te doen. Ook nieuwe platforms die geen internationale ambities hebben, kunnen in principe gebruik blijven maken van de nationale regelingen.

Volgens de oorspronkelijk voorgestelde verordening zou de vergunning onder de ECSP Verordening verleend worden door de European Securities en Markets Authority (“ESMA”), één van de Europese toezichthouders. De ECON-commissie van het Europees Parlement lijkt er echter de voorkeur aan te geven om de vergunningverlening aan de lidstaten zelf over te laten (zo blijkt uit een eerder verslag). Dat zou betekenen dat het toezicht primair terecht komt bij de toezichthouder in de lidstaat waarin het crowdfundingplatform gevestigd is. De ESMA vervult daarbij vooral een sturende rol door technische reguleringsnormen vast te stellen. Dit om ervoor te zorgen dat de verordening in de verschillende lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.

Toepassingsbereik van de ECSP Verordening

Niet alle vormen van crowdfunding vallen onder het toepassingsbereik van de ECSP Verordening. De regeling ziet alleen op als zodanig aangemerkte “crowdfundingdiensten”. Hieronder wordt volgens artikel 3 van de (oorspronkelijke) ECSP Verordening verstaan: “het matchen van zakelijke financieringsbelangstelling via een crowdfundingplatform”. Daarbij kan het zowel gaan om loan based als om equity based crowdfunding. De ECSP Verordening is dus alleen van toepassing op platforms die zicht richten op zakelijke financiering. Indien er financiering aan consumenten wordt verstrekt, moet er worden teruggevallen op de nationale regelingen. In het eerder aangehaalde verslag van de ECON-commissie is overigens aardig gesleuteld aan de definitie van “crowdfundingdiensten”, maar deze wijzigingen doen aan het voorgaande niets af.

Niet alle zakelijk georiënteerde crowdfundingplatforms komen in aanmerking voor een ECSP-vergunning. Zo is de verordening niet van toepassing op crowdfundingplatforms die een vergunning als beleggingsonderneming hebben, of op crowdfundingaanbiedingen met een prijs van meer dan € 1.000.000 (of in het ECON-verslag € 8.000.000) per crowdfundingproject. Voor deze vormen van crowdfunding blijven andere en/of strengere toezichtregimes gelden.

Vergunningseisen

Een crowdfundingplatform dat gebruik wil maken van het ECSP-regime moet aan verschillende vereisten voldoen. Zo moet het crowdfundingsplatform gevestigd zijn in een Europese lidstaat en moet het platform gedragslijnen en procedures instellen om zorgvuldig beheer van de crowdfundingdiensten te waarborgen. Deze procedures moeten bijvoorbeeld voorkomen dat er een crowdfundingaanbod wordt gepubliceerd van een geldvrager met een strafblad, of die gevestigd is in een land met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering. Ook moet er bijvoorbeeld een (kosteloze) klachtenprocedure voor de gebruikers van het platform worden ingericht. Verder moet er beleid zijn om belangenconflicten te voorkomen. Dat wil zeggen dat (de personen achter) het platform geen of slechts een beperkt financieel belang mogen hebben in het crowdfundingaanbod dat via het platform beschikbaar is. Daarnaast moeten er maatregelen worden getroffen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en moet er beleid zijn voor het uitbesteden van operationele processen aan derden.

Alle partijen waaraan een vergunning wordt toegekend, moeten worden ingeschreven in een openbaar register dat wordt beheerd door de ESMA. Zoals hiervoor beschreven, zal het toezicht op de naleving van de vergunningvoorschriften waarschijnlijk worden uitgeoefend door de toezichthouder in de lidstaat van vestiging.

Bescherming van gebruikers

De ECSP Verordening bevat verschillende (transparantie)verplichtingen om gebruikers van het crowdfundingplatform te beschermen tegen onverantwoorde en/of ongeïnformeerde beslissingen. Helemaal nieuw is dat niet, in de blog van vorige week is al besproken dat het AFM op dit moment ook dergelijke voorschriften aan vergunningen en/of ontheffingen verbindt. Wel komt er nu één uniform kader voor alle crowdfundingplatforms die onder het ECSP-regime vallen. Belangrijke voorschriften uit de ECSP Verordening zijn:

1. Toegangskennistest
De aanbieder van de crowdfundingdiensten moet bij beleggers een kennistest afnemen voordat zij gebruik gaan maken van het platform. Op basis van deze test wordt onder andere beoordeeld hoe ver de kennis van de betreffende persoon rijkt en in hoeverre hij de risico’s van het gebruik van de diensten kan overzien. Als blijkt dat de crowdfundingdiensten niet geschikt zijn voor de belegger, moet het platform een waarschuwing afgeven. De uitkomst van de toegangskennistest is echter niet-bindend en de belegger kan de waarschuwing dus ook negeren.

2. Essentiële beleggingsinformatie
Voor ieder crowdfundingaanbod moet een blad met essentiële beleggersinformatie beschikbaar zijn. De verplichting om dit informatieblad op te stellen berust bij de geldvrager, maar het is aan de aanbieder van de crowdfundingdienst om dit blad onder de beleggers te verspreiden. Op het blad moet onder andere informatie worden opgenomen over de geldvrager, de inhoud van het crowdfundingproject en de inrichting van het verdere crowdfundingproces (minimumkapitaal, termijnen, et cetera). Ook moeten bijvoorbeeld de belangrijkste risicofactoren worden benoemd.

3. Overige informatieverplichtingen
Naast de plicht tot het verstrekken van essentiële beleggingsinformatie, voorziet de ECSP Verordening ook in andere, meer algemene informatieverplichtingen. Zo moet de aanbieder van de crowdfundingdiensten duidelijke, begrijpelijke en volledige informatie verstrekken over de criteria en selectie van crowdfundingprojecten. Ook gelden er voorschriften over het maken van reclame. Zo mag de aanbieder van crowdfundingdiensten geen individuele reclame maken voor geplande of lopende crowdfundingprojecten. Dit om een niet-discriminerende behandeling te waarborgen. Als het crowdfundingproject eenmaal is afgerond, mag het wel individueel in reclame-uitingen worden meegenomen.

Hoe nu verder?

De ECSP Verordening is op dit moment nog slechts een voorstel en moet dus nog door het Europese wetgevingsproces heen worden geloodst. Uit het eerder aangehaalde ECON-verslag (dat ook al is aangenomen) blijkt het Europees Parlement er in ieder geval welwillend tegenover te staat. Er zal echter nog met de Europese Commissie en de Raad onderhandeld moeten worden voordat we meer zekerheid hebben over of de ECSP Verordening er daadwerkelijk gaat komen en in welke vorm. Er zijn nog verschillende punten waarover gedurende het verdere wetgevingsproces goed moet worden nagedacht. In de volgende en tevens laatste blog uit deze serie staan we stil bij een aantal belangrijke aandachtspunten.

Deze blog maakt deel uit van een blogserie (lees hier onze introductieblog). Houd onze website in de gaten voor onze vervolgblogs over dit onderwerp.