Home / Nieuws & Blogs / Geen “kamernetjes” in mijn broncode

Geen “kamernetjes” in mijn broncode

| 25 juli 2011

Kamerenzo.nl en Kamernet.nl zijn allebei actief op het internet als marktplaats voor huurwoningen. Onlangs is Kamernet.nl naar de rechter gestapt. Zij vond dat Kamerenzo.nl inbreuk pleegt op haar auteursrechten. Kamerenzo.nl zou namelijk (bijna) dezelfde look and feel hebben als Kamernet.nl en (bijna) dezelfde broncode hebben.

De rechter oordeelde in twee stappen over of er sprake was van auteursrechtinbreuk ten aanzien van de broncode:

Ten eerste oordeelde de rechter dat een broncode een auteursrechtelijk beschermd werk is omdat Kamernet.nl vele creatieve keuzes heeft moeten maken bij het schrijven van haar broncode. Zij heeft immers creatieve keuzes gemaakt over de vormgeving van de bouwstenen van haar website en over de combinatie van de diverse bouwstenen van haar website. Het feit dat sommige bouwstenen uit de bibliotheek van JQuery komen, doet daar niets aan af.

Ten tweede oordeelde de rechter dat er sprake was van inbreuk op bovengenoemd auteursrecht en dat deze inbreuk een voortdurend karakter had. Uit wat er in de rechtzaal is besproken blijkt duidelijk dat Kamerenzo.nl de broncode van Kamernet.nl had gebruikt. Zo stonden er nog stukken code in voor een betalingsprocedure waar Kamerenzo.nl in tegenstelling tot de eiser, helemaal geen gebruik van maakte. Daarnaast stonden er nog stukken tekst in de broncode waarin de eiser uitdrukkelijk genoemd werd en die dus naar alle waarschijnlijkheid van de eiser afkomstig waren:

“het is op Kamernet niet toegestaan om seksuele voorkeur als selectiecriterium op te geven.”

Kamerenzo.nl bracht hier tegenin dat zij haar broncode voor de livegang nog zo goed gecontroleerd had op “kamernetjes”...

Nu achtte de rechtbank alleen nog van belang of de broncode zodanig was aangepast dat de auteursrechtelijke trekken daarvan onvoldoende terugkwamen. Oftewel of Kamerenzo.nl zelf (andere) creatieve keuzes heeft gemaakt ten aanzien van de bouwstenen en ten aanzien van hoe zij die stenen bij elkaar heeft gebracht.

Daar de codes voor 90-95% overeenstemden en de gedaagde geen steekhoudend bewijs naar voren bracht dat het tegendeel bewees, vond de rechter dat er van dergelijke aanpassing geen sprake was.

Omdat overeenkomsten in de broncodes leiden tot overeenkomsten in de look and feel, werd er niet verder ingegaan op de inbreuk wegens overeenkomstige look and feel.