Home / Nieuws & Blogs / Per e-mail ingediende zienswijze geldig vanwege nalatigheid bestuursorgaan

Per e-mail ingediende zienswijze geldig vanwege nalatigheid bestuursorgaan

| 12 oktober 2012

Als een bestuursorgaan de digitale weg niet heeft opengesteld voor een bepaald onderwerp, dan kan zij toch gehouden zijn om e-mails over dat onderwerp te accepteren. Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald op 26 september 2012. De reden daarvoor is dat het bestuursorgaan heeft nagelaten de verzender van de e-mail op de hoogte te stellen van de onjuiste indiening van het bericht.

Correspondentie per e-mail met een bestuursorgaan is alleen mogelijk als dat bestuursorgaan heeft aangegeven open te staan voor e-mails over het betreffende onderwerp. Meer daarover is te lezen in een eerder bericht: Het openstellen van de digitale weg door bestuursorganen. Als het bestuursorgaan, in dit geval de gemeente Westvoorne, een elektronisch bericht wil weigeren omdat de digitale weg niet geopend is, dan moet zij dat zo spoedig mogelijk aan die afzender laten weten. Bijvoorbeeld met een e-mail terug, waarin aangegeven wordt op welke wijze het bericht dan wél ingediend zou moeten worden.

De gemeente heeft dat in dit geval dus niet gedaan en daarom oordeelde de rechter als volgt over de geldigheid van die zienswijze:

Nu de raad [appellant sub 3A] niet in de gelegenheid heeft gesteld bij wijze van verzuimherstel de langs elektronische weg ingediende zienswijze alsnog op niet elektronische wijze in te dienen, kan [appellant sub 3A] redelijkerwijs niet worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht.

De per e-mail verzonden zienswijze was dan ook gewoon op tijd en rechtsgeldig binnengekomen bij de gemeente, ondanks dat de gemeente officieel niet voor zienswijzen per e-mail open staat. En dat is van groot belang, want voor het instellen van een beroep tegen een wijziging aan het bestemmingsplan is het nodig dat een belanghebbende een rechtsgeldige zienswijze heeft ingediend ten aanzien van het ontwerpplan. Nu die zienswijze dus wel degelijk geldig was, mag de gemeente het beroep niet meer zomaar naast zich neerleggen.